Kaip šveicarai kovoja prieš PSO sveikatos diktatūrą (1 dalis)

Demokratija Sveikata

Kaip žmonės kitose šalyse priešinasi PSO galių plėtrai? Aktionsbündnis freie Schweiz (ABF Schweiz) yra puikus kompetentingo ir veiksmingo pasipriešinimo pavyzdys. Pirmojoje dalyje pristatome aljansą ir jo teisinę išvadą dėl PSO pandemijos sutarties ir Tarptautinių sveikatos taisyklių. Argumentai ir išvados turėtų sudominti ir Lietuvos teisininkus.

Aktionsbündnis freie Schweiz apie save:

Mūsų laisvei ir savarankiškumui gresia pavojus

Mes pasisakome už Šveicariją be PSO pandeminės sutarties, Tarptautinių sveikatos taisyklių ir peržiūrėto Epidemijų įstatymo.

Šveicarijos liberalioms vertybėms gresia pavojus

Antraisiais metais po pandemijos politikai, institucijos ir teismai ir toliau leidžia pakenkti mūsų šimtmečių pasiekimams, tokiems kaip apsisprendimo teisė ir teisinė valstybė.

Šiuo metu mums ypatingą grėsmę kelia PSO planai 2024/25 m. į Šveicarijos teisę perkelti pandemijos sutartį ir Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (IHR) ir taip sukurti pasaulinę sveikatos diktatūrą. Tai atimtų iš Šveicarijos gyventojų esmines pagrindines ir konstitucines teises. Todėl Laisvosios Šveicarijos veiksmų aljansas ABF reikalauja:

Žmonės turi išreikšti savo valią prieš savo teisių panaikinimą!

Mes parengėme strategijas, kaip Šveicarijos gyventojai gali apginti savo teises ir konstituciją. Dabar esame pasirengę jas įgyvendinti.

Iki galutinio termino liko dešimt mėnesių! Tiek laiko Federalinė taryba turi, kad pasinaudotų savo teise prieštarauti ir atmestų IHR pakeitimus PSO atžvilgiu (vadinamasis atsisakymas). Jei ji to nepadarys, priimti TŽTK pakeitimai bus automatiškai taikomi Šveicarijai. Todėl labai svarbu, kad pasirašytumėte mūsų internetinę peticiją „Nekeisti IHR“.

Aktyviai pasisakome už savarankišką Šveicariją be PSO pandemijos sutarties ir be Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių

Už „Laisvosios Šveicarijos veiksmų aljanso“ stovi žmonės, kurie kaip visuma įkūnija mūsų visuomenę: amatininkai, verslininkai, ūkininkai, mokslininkai, teisininkai, sveikatos priežiūros sistemos ir pilietinių teisių judėjimo atstovai, taip pat politikai ir daugelis kitų. Visi šie žmonės gina mūsų šalies vertybes – tai platus aljansas iš visų visuomenės sluoksnių.

Pagrindinėje aljanso komandoje šiuo metu dalyvauja šios asmenybės: Dr. Konstantin Beck, Dr. iur Gerald Brei, Dr. Philipp Gut, Nadja Haddon, Marcus Riva, Ruedi Schibli, lic. iur Andrea Staubli, Dr. Heike Wiegand.

Dėl dabartinės skubos mūsų pagrindinis tikslas – užkirsti kelią persvarstytam Epidemijų įstatymui, PSO pandemijų sutarties ratifikavimui ir šiuo metu Šveicarijoje peržiūrimų Tarptautinių sveikatos taisyklių priėmimui. Mes to sieksime

  • Vadovaudamiesi ypač atidžiais, sąžiningais ir mokslu pagrįstais veiksmais,
  • kurdami politinius aljansus, rengdami ir įgyvendindami tikslines priemones,
  • kartu su ekspertais stebėdami Šveicarijos ir PSO derybas,
  • rengti strategijas, nukreiptas prieš žiniasklaidos ir institucijų dezinformaciją,
  • rengti ir įgyvendinti tikslines politines priemones,
  • pradėti nacionalines informacines kampanijas apie pandemijos sutartį ir IHR.

Svarbiausių ataskaitos punktų santrauka

Trumpa teisinės nuomonės dėl PSO pandemijos sutarties ir Tarptautinių sveikatos taisyklių santrauka

Tarptautiniu lygmeniu sutartys, galinčios turėti toli siekiančių pasekmių Šveicarijai ir Šveicarijos gyventojams, yra įtrauktos į 2024 m. gegužės 27 d. – birželio 1 d. vyksiančios 77-osios PSO Pasaulio sveikatos asamblėjos darbotvarkę.

Daug kas neaišku dėl jų turinio ir formos. Todėl kai kuriais iš šių klausimų užsakėme teisinę nuomonę:

Išvados


1
PSO pandemijos sutartis ir adaptuotos IHR yra kvazi vienas kitą papildantys, vienas kitam neprieštaraujantys teisės aktai ir turi būti priimti tuo pačiu metu.

2
PSO pandemijos sutarčiai ir adaptuotoms IHR patvirtinti turi būti taikoma ta pati nacionalinė patvirtinimo procedūra.

3
PSO pandemijos sutartis ir adaptuotos IHR turi būti pateiktos tvirtinti Parlamentui.

4
Priemonėms, susijusioms su būsimų pandemijų prevencija, pasirengimu joms ir jų kontrole, reikia kuo didesnio demokratinio įteisinimo.

ABF Šveicarija kelia šiuos reikalavimus Šveicarijos politikams

1
PSO pandemijos sutartis ir IHR pakeitimai bet kuriuo atveju turi būti pateikti Šveicarijos parlamentui ir Šveicarijos žmonėms.

2
Jei Pasaulio sveikatos asamblėja priims planuojamus IHR pakeitimus, Federalinė taryba turi aktyviai ir nedelsiant pasinaudoti savo teise prieštarauti ir pareikšti PSO, kad atsisako šių pakeitimų (vadinamasis opting-out).

Šveicarijos parlamentas stengiasi užtikrinti, kad Federalinė taryba laiku pasinaudotų savo prieštaravimo teise ir atmestų pakeitimus.

3
Jei PSO pandemijos sutartį priima Pasaulio sveikatos asamblėja, Federalinė taryba gali ją pasirašyti tik po to, kai sutartį apsvarsto ir patvirtina Federalinė asamblėja.

4
Jei Pasaulio sveikatos asamblėja priima PSO pandeminę sutartį, Federalinė taryba ir Parlamentas užtikrina, kad Šveicarijos nariai ir (arba) jų pavaduotojai dar nesudarytoje Šalių konferencijoje nedarytų jokių sutarties pakeitimų. „Šalių konferencija“ negalėtų nei teikti sutarties pakeitimų, nei priimti trečiųjų šalių pasiūlymų dėl pakeitimų, kurių prieš tai nepatvirtino Parlamentas.

Išsami santrauka Teisinė nuomonė dėl PSO pandemijos sutarties ir Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių

Autorė: Lic. iur. Andrea Staubli, advokatė, ABF Šveicarija

Data: 2024 m. gegužės 21 d.
Autorinės teisės: ABF Šveicarija

Šaltinis

2024 m. gegužės 27 d. – birželio 1 d. vyksiančioje 77-ojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje bus svarstoma ir, jei įmanoma, priimama naujoji PSO pandeminė sutartis ir adaptuotos Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės (TSPT, angl. International Health Regulations, IHR). Šios dvi sutartys turės toli siekiančių pasekmių Šveicarijai ir jos gyventojams.

Daug kas neaišku dėl jų turinio ir formos. Todėl ABF Šveicarija užsakė teisinę nuomonę dėl kai kurių šių klausimų. Kad geriau suprastumėte šią santrauką, žr. atitinkamus ribinius numerius (vok. Randzeichen, RZ) ataskaitoje.

PSO pandemijos sutartimi siekiama sukurti naują tarptautinės teisės priemonę, susijusią su bet kokiomis būsimomis pandemijomis. Ataskaita parengta remiantis 2024 m. balandžio 22 d. redakcijos projektu.

Šveicarijoje IHR galioja nuo 2007 m., ir ketinama atlikti toli siekiančius pakeitimus. Oficialaus darbinio IHR projekto nėra. Dėl to neįmanoma susidaryti viešos nuomonės, kaip to reikalauja Šveicarijos politinė kultūra (RZ 13/14). Ataskaitoje kaip pavyzdys nagrinėjami atskiri naujausio Biuro siūlomo teksto Tarptautinių sveikatos taisyklių projekto punktai (angl. Proposed Bureau’s Text International Health Regulations).

PSO pandemijos sutartis
Baiminamasi, kad ateityje, kilus pandemijai, tvarką diktuos PSO, sudarydama pandemijos sutartį, ir Šveicarija nebegalės laikytis atskiro požiūrio (Sonderweg), kaip tai atsitiko Covid-19 krizės metu (RZ 3).

PSO pandemijos sutartis yra teisiškai privaloma. Ji yra daugiau nei neįpareigojanti, grynai politinė ketinimų deklaracija (neprivaloma teisė). Todėl Šveicarija prisiima teisiškai privalomus įsipareigojimus (RZ 22/26).

Paaiškinimas: PSO pandemijos sutartis nėra techninio pobūdžio, tačiau joje reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi konkrečių teisiškai privalomų atsargumo priemonių įvairiose srityse, pavyzdžiui, pasirengimo pandemijai ir visuomenės sveikatos priežiūros, technologijų ir žinių perdavimo, komunikacijos ir ryšių su visuomene srityse (RZ 58). Vartojama terminologija reiškia, kad nuostatos yra privalomos. Ratifikavimas, atšaukimas ir išlygos išsamiai reglamentuojami baigiamosiose nuostatose. Tik valstybių narių suverenumo pabrėžimas tam tikrais atžvilgiais trukdo užtikrinti privalomumą (RZ 21).

Federalinėje Konstitucijoje įtvirtintas šis principas: Federalinė taryba pasirašo tarptautines sutartis ir teikia jas tvirtinti Federaliniam Susirinkimui (RZ 47). Nėra jokios išlygos dėl PSO pandemijos sutarčiai taikomos išimties, kad jos nereikėtų teikti Parlamentui. Todėl Federalinė taryba privalo pateikti PSO pandemijos sutartį tvirtinti Federaliniam susirinkimui (RZ 59).

Kitaip tariant, PSO pandeminė sutartis turi būti patvirtinta šalies viduje, t. y. pateikta svarstyti parlamentui, nes priešingu atveju būtų pažeista Šveicarijos suvereni teisė (RZ 27).

PSO pandemijos sutartimi valstybėms narėms nustatomi įsipareigojimai ir apibrėžiama atsakomybė, kuri yra tiesiogiai privaloma ir apskritai abstrakti (RZ 41). Įgyvendinant šiuos įsipareigojimus ir atsakomybę reikės iš dalies pakeisti Epidemijų įstatymą (EpidA) (RZ 42). Todėl PSO pandemijos sutartyje yra svarbių teisinių nuostatų ir ją reikia įgyvendinti federaliniame įstatyme (EpG) (RZ 39/40). Todėl jai taikomas neprivalomas referendumas (fakultatives Referendum) (RZ 42).

Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės
Tarptautiniai sveikatos priežiūros taisyklės yra teisiškai privaloma sutartis pagal tarptautinę teisę ir Šveicarijos teisinės sistemos dalis (RZ 25). Pritaikytos IHR turi būti patvirtintos šalies viduje, t. y. pateiktos tvirtinti parlamentui, nes priešingu atveju būtų pažeista Šveicarijos suvereni teisė (RZ 27).

Šis principas taip pat įtvirtintas Federalinėje konstitucijoje: Federalinė taryba pasirašo tarptautines sutartis ir teikia jas tvirtinti Federaliniam Susirinkimui (RZ 47). Nepatvirtinti galima tik tuo atveju, jei Federalinė taryba federaliniu įstatymu buvo įgaliota savarankiškai sudaryti sutartį. Epidemijų įstatymo (EpG) 80 straipsnio 1 dalis yra tokio įgaliojimo pagrindas tik tuo atveju, jei pritaikytos IHR neviršija daugiausia techninių nuostatų ir nėra įtrauktos į EpG (RZ 52). Taip nėra ir šiuo atveju (žr. dalinę EpG redakciją ir, kaip pavyzdį, 3 str. 1 d. 1 priedą (RZ 53). Todėl Federalinė taryba turi pateikti Federaliniam Susirinkimui tvirtinti iš dalies pakeistą IHR (RZ 52/53).

Iš pradžių IHR tvirtino tik Federalinė taryba, o Parlamentui jos nebuvo pateiktos. Kadangi į atskiras IHR nuostatas jau buvo atsižvelgta EpG, t. y. jos buvo įgyvendintos federaliniame įstatyme, kyla abejonių, ar ši procedūra buvo teisiškai teisinga (RZ 25). Dėl IHR pakeitimų taip pat bus iš dalies pakeistas EpG (žr. EpG dalinę peržiūrą), o tai reiškia, kad dėl iš dalies pakeistų IHR turi būti rengiamas fakultatyvusis referendumas (RZ Nr. 43 kartu su RZ Nr. 40, RZ Nr. 46).

Į iš dalies pakeistus IHR įtraukiamos naujos temos, kurių Federalinė taryba nėra įgaliota patvirtinti tokia forma. Vienas iš pavyzdžių yra 1 priedo 3 straipsnio i punktas, kuriame valstybės, šios Konvencijos Šalys, raginamos plėtoti, stiprinti ir palaikyti pagrindinius gebėjimus informuoti apie riziką, įskaitant kovą su dezinformacija ir dezinformacija (paraštė Nr. 44). Federalinė taryba čia turi padaryti išlygą, pateikti IHR parlamentui tvirtinti, o po to surengti neprivalomą referendumą (RŽ Nr. 45).

Dėl politinės IHR svarbos ir dėl to, kad tai yra svarbus projektas, kaip apibrėžta Parlamento įstatyme (ParlA) ir Vyriausybės ir administracijos organizavimo potvarkyje (RVOV), Federalinė taryba turi vykdyti savo pareigas visapusiškai ir iš anksto informuoti atitinkamus komitetus ir su jais konsultuotis (RZ 56). Pasiūlymas gali būti pateiktas Parlamentui bet kuriuo metu, o Federalinė taryba gali būti įpareigota pateikti IHR pakeitimą Federaliniam Susirinkimui tvirtinti (taip pat žr. pasiūlymą 22.3546) (RZ 54/55).

Kiti aspektai
Abiejų sutarčių nuostatos dėl komunikacijos ir informacijos, įskaitant kovą su dezinformacija ir dezinformacija, turi būti svarstomos kartu (RZ 60-62). Kalbant apie apribojimus (Federalinės Konstitucijos garantuojamos saviraiškos laisvės ir žiniasklaidos laisvės), nei PSO pandemijos sutartis, nei IHR neatitinka teisinio pagrindo reikalavimų pagal BV 36 straipsnį (RZ 63). Kadangi informaciją labai sunku priskirti prie „tikslios“ ir „moksliškai pagrįstos“, šioms nuostatoms yra teisinių ir praktinių apribojimų. Bet kokiu atveju tai neturi lemti situacijos, kai nebegalima reikšti nuomonių, kurios skiriasi nuo daugumos nuomonės. Šia prasme labiau tikėtina, kad yra tiesioginis kišimasis į saviraiškos ir žiniasklaidos laisvę, o tai reiškia, kad Šveicarija neturėtų taikyti šių nuostatų ir daryti išlygos (RZ 63/65).

Nepaprastosios padėties įstatymui priimti keliami aukšti reikalavimai. Turi būti ir laikinė, ir faktinė skuba, t. y. pavojus turi viršyti įprastą pavojaus lygį ir todėl kelti rimtą ar net egzistencinę grėsmę svarbiems teisiniams interesams. Yra įvairių galimybių apriboti Federalinės tarybos nepaprastosios padėties įstatymo taikymą (raktiniai žodžiai: aktyvesnis Federalinio susirinkimo dalyvavimas krizinėse situacijose arba Parlamento ir Federalinės tarybos galių atskyrimas). Visų pirma reikėtų paminėti galimybę labiau įtraukti parlamento komitetus į nepaprastosios padėties potvarkių priėmimą arba reikalavimą vėliau gauti parlamento leidimą (RZ 69-74).

Pagal BV 190 straipsnį federaliniai įstatymai ir tarptautinė teisė yra autoritetingi Federaliniam aukščiausiajam teismui ir kitoms teisę taikančioms institucijoms. Konkretaus ginčo atveju teisę taikančios institucijos turi taikyti Konstitucijai neprieštaraujančius federalinius įstatymus ir tarptautinę teisę. Jeigu teisminė institucija padaro išvadą, kad nuostata prieštarauja Konstitucijai, ji gali kreiptis į įstatymų leidėją, kad šis nuostatą pakeistų (RZ 75).

Išvados
1
PSO pandemijos sutartis ir adaptuota IHR yra kvazi vienas kitą papildantys, vienas kitam neprieštaraujantys teisės aktai ir turėtų būti priimti vienu metu.

2
PSO pandemijos sutarčiai ir adaptuotoms IHR patvirtinti turi būti taikoma ta pati nacionalinė patvirtinimo procedūra.

3
PSO pandemijos sutartis ir adaptuotos IHR turi būti pateiktos tvirtinti Parlamentui.

4
Priemonėms, susijusioms su būsimų pandemijų prevencija, pasirengimu joms ir jų kontrole, reikia kuo didesnio demokratinio įteisinimo.

Remdamasi ataskaitos išvadomis, ABF Šveicarija pateikia šias pastabas reikalavimus Šveicarijos politikai

1
PSO pandemijos sutartis ir IHR pakeitimai bet kuriuo atveju turi būti pateikti Šveicarijos parlamentui ir Šveicarijos žmonėms.

2
Jei Pasaulio sveikatos asamblėja priims planuojamus IHR pakeitimus, Federalinė taryba turi aktyviai ir nedelsiant pasinaudoti savo teise prieštarauti ir pareikšti PSO, kad atsisako šių pakeitimų (vadinamasis atsisakymas).

Šveicarijos parlamentas stengiasi užtikrinti, kad Federalinė taryba laiku pasinaudotų savo prieštaravimo teise ir atmestų pakeitimus.

3
Jei PSO pandemijos sutartį priima Pasaulio sveikatos asamblėja, Federalinė taryba gali ją pasirašyti tik po to, kai sutartį apsvarsto ir patvirtina Federalinė asamblėja.

4
Jei Pasaulio sveikatos asamblėja priima PSO pandemijos sutartį, Federalinė taryba ir Parlamentas užtikrina, kad Šveicarijos nariai dar nesudarytoje Šalių konferencijoje («Conference of the Parties») negalėtų nei teikti sutarties pakeitimų, nei priimti trečiųjų šalių pasiūlymų dėl pakeitimų, kurių prieš tai nepatvirtino Parlamentas.

Baaras, 2024 m. gegužės 21 d.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.