DĖL DARBUOTOJAMS PRIVALOMO JŲ SVEIKATOS PATIKRINIMO DĖL COVID-19 LIGOS

Demokratija Sveikata

Alvis Mozeris

Pastaruoju metu sulaukiu nemažai klausimų dėl Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 straipsniu darbuotojams nustatytos pareigos prieš pradedant dirbti (prieš atnaujinant veiklą), o tam tikroms darbuotojų grupėms – ir periodiškai (ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų) pasitikrinti sveikatą dėl covid-19 ligos.

Šiuo savo įrašu pakomentuosiu keletą, mano vertinimu, svarbesnių šio klausimo aspektų.

Pirma, KLAIDINGA MANYTI, kad Įstatymas įpareigoja darbuotojus atlikti (pasidaryti) tyrimą (testą) covid-19 ligai nustatyti. Jeigu atidžiai įsiskaitysime į šio Įstatymo 18 straipsnį, nesunkiai pastebėsime – Įstatymas įpareigoja darbuotojus pasitikrinti, ar jie neserga užkrečiamąja liga (šiuo atveju covid-19 liga), tačiau Įstatymas NENUSTATO, kad darbuotojo sveikata yra tikrinama būtinai atliekant kokį nors tyrimą (pasidarant kokį nors testą).

Antra, Įstatymo 18 straipsnis reglamentuoja, kad darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarką nustato Vyriausybė. Kita vertus, TAIP PAT KLAIDINGA MANYTI, kad pareiga darbuotojui atlikti (pasidaryti) tyrimą (testą) covid-19 ligai nustatyti yra įtvirtinta Vyriausybės nutarime. Jeigu atidžiai įsiskaitysime į šį Vyriausybės nutarimą, nesunkiai pastebėsime, kad NUTARIMAS TAIP PAT NENUSTATO, kad darbuotojo sveikata yra tikrinama būtinai atliekant jam (darbuotojui) kokį nors tyrimą (pasidarant kokį nors testą).

Trečia, Vyriausybės nutarimas nustato, jog darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, sąrašus sudaro darbdavys, kuris darbuotojus privalo informuoti apie jų pareigą atlikti sveikatos patikrinimą. Taigi darbdavys, visų pirma, privalo ĮSAKYMU AR KITU VIDAUS TVARKOMUOJU DOKUMENTU, patvirtinti tokių darbuotojų sąrašą ir kiekvieną tame sąraše esantį darbuotoją PASIRAŠYTINAI supažindinti su juo (įsakymu). Pratęsdamas tai, kas pasakyta aukščiau, dar kartą atkreipsiu dėmesį į tai, kad darbdavio pareiga yra informuoti darbuotoją apie jo pareigą pasitikrinti sveikatą, o ne apie darbuotojo pareigą atlikti tyrimą (pasidaryti testą) covid-19 ligai nustatyti.

Ketvirta, ITIN SVARBU pabrėžti tai, kad į pirmiau aptartą sąrašą, vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, darbdavys įtraukia tuos darbuotojus, kurie turi (cituoju) „NUOLATINĮ TIESIOGINĮ KONTAKTĄ darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis.“. Taigi, pasikartosiu, į sąrašą įtraukiami ir sveikatos patikrinimą privalomai turi atlikti tie (tik tie) darbuotojai, kurie turi NUOLATINĮ TIESIOGINĮ KONTAKTĄ su kitais asmenimis. Pasiaiškinkime plačiau, ką visa tai reiškia.

Pradėkim nuo to, kad tiesioginiu kontaktu su kitu asmeniu, visų pirma, yra laikomas tiesioginis FIZINIS kontaktas su kitu asmeniu. Be to, tiesioginiu kontaktu su kitu asmeniu taip pat yra laikomas ILGESNĖS TRUMĖS NEI 15 MINUČIŲ BUVIMAS ŠALIA KITO ASMENS MAŽESNIU NEI 2 METRŲ ATSTUMU. Vadinasi, jei savo darbo vietoje atlikdamas jums pavestas darbo funkcijas, jūs neturite tiesioginio fizinio kontakto arba, kitaip tariant, neturite fizinio sąlyčio (nesiliečiate) su kitu asmeniu arba nesate nuo kito asmens mažesniu nei 2 metrų atstumu ilgiau nei 15 minučių (esate nors ir mažesniu nei 2 metrai atstumas nuo kito asmens, bet jūsų buvimas netrunka ilgiau kaip 15 minučių), jūsų NĖRA PAGRIDNO LAIKYTI turinčiu tiesioginį fizinį kontaktą, todėl, darau išvadą, darbdavys NETURI TEISĖS REIKALAUTI, kad jūs privalomai pasitikrintumėte sveikatą dėl covid-19 ligos.

Dar daugiau, net ir tuo atveju, jei būtų bandoma įrodyti (tvirtinti), kad jūs turite tiesioginį kontaktą, to nepakanka tam, kad reikalavimas privaloma tvarka pasitikrinti sveikatą būtų laikomas pagrįstu, kadangi, kaip jau minėjau, privaloma tvarka sveikatą turi pasitikrinti tik tas darbuotojas, kuris turi ne bet kokį tiesioginį kontaktą, o NUOLATINĮ tiesioginį kontaktą. Tai yra, jei savo darbo vietoje atlikdamas jums pavestas darbo funkcijas jūs vis tik turite (karts nuo karto) fizinį kontaktą su kitu asmeniu, tačiau tas fizinis kontaktas NĖRA NUOLATINIS, o tik epizodinis, t. y., jis (kontaktas) NETRUNKA VISĄ LAIKĄ, darbdavys, mano vertinimu, taip pat NETURI TEISĖS REIKALAUTI, kad jūs privalomai pasitikrintumėte sveikatą dėl covid-19 ligos, kadangi tiesioginis kontaktas NĖRA NUOLATINIS.

Penkta, jau minėjau, kad nei Įstatymas, nei Vyriausybės nutarimas nenustato, kad sveikatos patikrinimas dėl covid-19 ligos privalo būti atliktas būtent specifinio tyrimo (testavimo) būdu. Taigi klausimas, kokiu būdu yra atliekamas sveikatos patikrinimas dėl covid-19 ligos, lieka atviru klausimu, t. y. klausimu, kuris teisės aktais iš esmės nėra reglamentuotas. Sutiktina, kad Vyriausybės nutarime yra nurodyta, jog sveikatos patikrinimas yra atliekamas sveikatos priežiūros įstaigoje, kita vertus, nei Įstatymu, nei Vyriausybės nutarimu nėra nustatyta, kas konkrečiai atlieka šį sveikatos patikrinimą ir, svarbiausia, kaip konkrečiai šis patikrinimas turi būti atliktas.

Šešta, pratęsiant tai, svarbu pažymėti, kad Vyriausybės nutarimas nustato, jog pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kriterijus, profilaktiniai (periodiniai) sveikatos patikrinimai NEATLIEKAMI darbuotojams, kurie persirgo užkrečiamąja liga arba kurie buvo paskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą, o darbuotojai darbdaviui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes. Kita vertus, teisės aktų registre paskelbtų teisės aktų analizė suponuoja išvadą, kad Sveikatos apsaugos ministras pirmiau aptartų kriterijų NĖRA PATVIRTINĘS. Vienintelis teisės aktas, kuriame tokie kriterijai yra nustatyti, yra Valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo 2020-05-29 priimtas sprendimas Nr. V-1336. Sutiktina, kad šiuo konkrečiu atveju Valstybės lygio operacijų vadovas ir Sveikatos apsaugos ministras sutampa (tai yra vienas ir tas pats asmuo – A. Dulkys). Kita vertus, aptariamą sprendimą Sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys priėmė veikdamas NE KAIP SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS, O KAIP VALSTYBĖS LYGIO OPERACIJŲ VADOVAS, TODĖL TVIRTINU – SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS NĖRA PATVIRTINĘS KRITERIJŲ DĖL PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO/NEATLIKIMO.

Septinta, net jei atmesime visas pirmiau paminėtas teisinio reguliavimo spragas ir kitus šiam klausimui aktualius teisinio reguliavimo aspektus, AKTUALU ŽINOTI, kad pirmiau minėtas Valstybės lygio operacijų vadovo 2020-05-29 priimtas sprendimas Nr. V-1336 numato, jog darbuotojai, kurių sveikata dėl covid-19 ligos turi būti tikrinama privalomai, tyrimą gali atlikti NEBŪTINAI TAIKANT TIK PGR TYRIMO METODĄ. Aptarimo sprendimo 6.1. p. nurodyta, kad periodiniai profilaktiniai tyrimai darbuotojams atliekami pagal šio sprendimo 3 priede pateiktą algoritmą (jį galite matyti po šiuo įrašu esančioje nuotraukoje). Kaip matyti iš šio algoritmo, profilaktinis tyrimas darbuotojui yra atliekamas PGR tyrimo metodu ARBA ATLIEKANT ANTIGENO TESTĄ. Svarbu pabrėžti, kad vienas iš antigeno testo atlikimo būdų yra ANTIGENO TESTO ATLIKIMAS NAUDOJANT PACIENTO SEILES. Atsižvelgdamas į tai, pagrįstai manau, kad darbuotojo atliktas antigeno testas, TYRIMUI NAUDOJANT PACIENTO SEILES, YRA PRIPAŽINTINAS KAIP LYGIAVERTIS PGR TESTUI, TODĖL TURĖTŲ BŪTI LAIKOMAS TINKAMU ĮRODYMU, KAD DARBUOTOJAS PASITIKRINO SVEIKATĄ DĖL COVID-19 LIGOS.

Tikiuosi, kad ši informacija jums buvo naudinga. Jeigu turite papildomų klausimų (ir ne tik dėl šios temos), maloniai prašau kreiptis asmenine žinute.

šaltinis: Alvis Mozeris

Paskelbęs įrašą dėl darbuotojams privalomo sveikatos patikrinimo, sulaukiau nemažai papildomų klausimų, tokių kaip: sveikatos patikrinimo vietos pasirinkimas, apmokėjimas už sveikatos patikrinimą (jei tikrinimas atliekamas privačiose sveikatos priežiūros įstaigose), kokie veiksmai pirmiausia turėtų būti atlikti, jei darbdavys jau priėmė sprendimą nušalinti nuo darbo ir panašiai. Manau, kad į visus jūsų klausimus informatyviau ir operatyviau bus atsakyta ir paaiškinta žodine forma, nei raštu. Tad tiesioginės transliacijos metu dar kartą pristatysiu ir išplečiamai paaiškinsiu bei konkrečiais pavyzdžiais pakomentuosiu įraše paskelbtą informaciją, o taip pat atsakysiu į visus jums rūpimus klausimus, susijusius su šia aktualia tema.

Sekmadienį, 17:00 val.

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE245B47423C/asr

Vyriausybės nutarimas dėl darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A8A7A3BBCDC/asr

Valstybės lygio operacijų vadovo sprendimas dėl profilaktinių ir tikslinių tyrimų https://www.e-tar.lt/…/056e5ba0a1c111ea9515f752ff22…/asr