Bendra informacija apie konfliktą Izraelyje

Geopolitika

Karas ir smurtas turi būti smerkiami iš principo. Nes tie, kurie kenčia, visada yra paprasti žmonės. Todėl stoti į kurią nors pusę nežinant istorijos ir nematant abiejų pusių gali būti tik klaidinga. Toliau verčiame 2021 m. “Human Rights Watch” ataskaitą apie palestiniečių padėtį Izraelyje. Pirmiausia trumpesnį pranešimą spaudai, po to – išsamesnę ataskaitos santrauką.


Originalus straipsnis paskelbtas 2021 m. balandžio 27 d. svetainėje HumanRightsWatch.

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.


Piktnaudžiaujanti Izraelio politika yra apartheido ir persekiojimo nusikaltimai

Nusikaltimai žmoniškumui turėtų paskatinti imtis veiksmų, kad būtų nutrauktos represijos prieš palestiniečius

(Jeruzalė) – Šiandien paskelbtoje ataskaitoje “Human Rights Watch” teigiama, kad Izraelio valdžios institucijos vykdo apartheido ir persekiojimo nusikaltimus žmoniškumui. Ši išvada grindžiama visa apimančia Izraelio vyriausybės politika, kuria siekiama išlaikyti žydų kilmės izraeliečių dominavimą palestiniečių atžvilgiu, ir sunkiais pažeidimais, vykdomais prieš okupuotoje teritorijoje, įskaitant Rytų Jeruzalę, gyvenančius palestiniečius.

213 puslapių ataskaitoje “Peržengtas slenkstis: Izraelio valdžios institucijos ir apartheido bei persekiojimo nusikaltimai” (angl. “A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution“) nagrinėjamas Izraelio elgesys su palestiniečiais. Joje pristatoma dabartinė tikrovė, kai viena valdžia, Izraelio vyriausybė, pirmiausia valdo teritoriją tarp Jordano upės ir Viduržemio jūros, kurioje gyvena dvi maždaug vienodo dydžio grupės, ir metodologiškai teikia pirmenybę žydams izraeliečiams, o palestiniečius represuoja, labiausiai okupuotoje teritorijoje.

“Jau daugelį metų garsūs žmonės perspėja, kad apartheidas tyko už kampo, jei Izraelio valdymas palestiniečių atžvilgiu nepasikeis”, – sakė Kennethas Rothas, Žmogaus teisių stebėjimo organizacijos vykdomasis direktorius. “Šis išsamus tyrimas rodo, kad Izraelio valdžia jau pasuko už to kampo ir šiandien vykdo apartheido ir persekiojimo nusikaltimus žmoniškumui.”

Išvada dėl apartheido ir persekiojimo nekeičia okupuotos teritorijos, kurią sudaro Vakarų Krantas, įskaitant Rytų Jeruzalę, ir Gazos Ruožas, teisinio statuso ar faktinės okupacijos realybės.

Iš pradžių apartheido terminas, sukurtas Pietų Afrikos Respublikos atžvilgiu, šiandien yra universalus teisinis terminas. Ypač žiaurios institucinės diskriminacijos ir priespaudos arba apartheido draudimas yra pagrindinis tarptautinės teisės principas. 1973 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl kovos su apartheido nusikaltimu ir baudimo už jį ir 1998 m. Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statute apartheidas apibrėžiamas kaip nusikaltimas žmoniškumui, kurį sudaro trys pagrindiniai elementai:

– Ketinimas išlaikyti vienos rasinės grupės dominavimą kitos rasinės grupės atžvilgiu.
– sisteminga dominuojančios grupės priespauda marginalizuotai grupei.
– nežmoniški veiksmai.

Nuoroda į rasinę grupę šiandien suprantama kaip nuoroda ne tik į elgesį pagal genetinius požymius, bet ir į elgesį pagal kilmę ir nacionalinę ar etninę kilmę, kaip apibrėžta Tarptautinėje konvencijoje dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo. Žmogaus teisių stebėjimo organizacija “Human Rights Watch” taiko šį platesnį rasės supratimą.

Persekiojimo nusikaltimas žmoniškumui, kaip apibrėžta Romos statute ir paprotinėje tarptautinėje teisėje, yra sunkus rasinės, etninės ar kitokios grupės pagrindinių teisių atėmimas turint diskriminacinių ketinimų.

Žmogaus teisių stebėjimo organizacija Human Rights Watch nustatė, kad šių nusikaltimų elementai susijungia okupuotoje teritorijoje kaip vienos Izraelio vyriausybės politikos dalis. Ši politika – išlaikyti žydų izraeliečių dominavimą palestiniečių atžvilgiu visame Izraelyje ir okupuotoje teritorijoje. Okupuotoje teritorijoje ji yra susijusi su sisteminga priespauda ir nežmoniškais veiksmais prieš ten gyvenančius palestiniečius.

Remdamasi daugelį metų kauptais žmogaus teisių dokumentais, atvejų tyrimais, vyriausybės planavimo dokumentų, pareigūnų pareiškimų ir kitų šaltinių apžvalga, “Human Rights Watch” palygino okupuotoje teritorijoje ir Izraelyje vykdomą politiką ir praktiką palestiniečių atžvilgiu su tose pačiose teritorijose gyvenančių žydų izraeliečių politika ir praktika. 2020 m. liepos mėn. “Human Rights Watch” raštu kreipėsi į Izraelio vyriausybę, prašydama pateikti jos požiūrį į šiuos klausimus, tačiau atsakymo negavo.

Visame Izraelyje ir okupuotoje teritorijoje Izraelio valdžios institucijos siekė kuo daugiau žemės skirti žydų bendruomenėms, o daugumą palestiniečių sutelkti tankiai apgyvendintuose centruose. Valdžios institucijos patvirtino politiką, kuria siekiama sumažinti tai, ką jos atvirai vadina palestiniečių “demografine grėsme”. Pavyzdžiui, Jeruzalės savivaldybės, apimančios vakarinę ir okupuotą rytinę miesto dalis, plane vyriausybė kelia tikslą “išlaikyti tvirtą žydų daugumą mieste” ir netgi nurodo demografinius rodiklius, kuriuos tikisi išlaikyti.

Siekdama išlaikyti dominavimą, Izraelio valdžia sistemingai diskriminuoja palestiniečius. Institucinė diskriminacija, su kuria susiduria Izraelio piliečiai palestiniečiai, apima įstatymus, leidžiančius šimtams mažų žydų miestų faktiškai pašalinti palestiniečius, ir biudžetus, pagal kuriuos palestiniečių mokykloms skiriama tik nedidelė dalis lėšų, palyginti su tomis, kuriose mokosi Izraelio žydų vaikai. Okupuotoje teritorijoje represijų griežtumas, įskaitant drakoniško karinio valdymo įvedimą palestiniečiams, kai toje pačioje teritorijoje segreguotai gyvenantiems žydų kilmės izraeliečiams suteikiamos visos teisės pagal Izraelio teises gerbiančią civilinę teisę, prilygsta sistemingai priespaudai, kuri būtina apartheidui.

Izraelio valdžios institucijos yra įvykdžiusios daugybę piktnaudžiavimų prieš palestiniečius. Daugelis iš jų okupuotoje teritorijoje yra šiurkštūs pagrindinių teisių pažeidimai ir nežmoniški veiksmai, vėlgi būtini apartheidui, įskaitant: plataus masto judėjimo apribojimus – Gazos ruožo uždarymą ir leidimų režimą, daugiau nei trečdalio žemės Vakarų Krante konfiskavimą, atšiaurias sąlygas kai kuriose Vakarų Kranto dalyse, dėl kurių tūkstančiai palestiniečių buvo priverstinai perkelti iš savo namų, atsisakymą suteikti teisę gyventi šalyje šimtams tūkstančių palestiniečių ir jų giminaičiams, pagrindinių pilietinių teisių sustabdymą milijonams palestiniečių.

Daugelis piktnaudžiavimo atvejų, kurie buvo šių nusikaltimų pagrindas, pavyzdžiui, beveik kategoriškas atsisakymas išduoti palestiniečiams statybos leidimus ir tūkstančių namų nugriovimas prisidengiant leidimų neturėjimu, neturi jokio saugumo pateisinimo. Kitais atvejais, pavyzdžiui, kai Izraelis faktiškai įšaldo okupuotoje teritorijoje tvarkomą gyventojų registrą, dėl kurio visiškai užkertamas kelias ten gyvenančių palestiniečių šeimų susijungimui ir Gazos gyventojams draudžiama gyventi Vakarų Krante, saugumas naudojamas kaip pretekstas demografiniams tikslams įgyvendinti. Net jei saugumas yra viena iš priežasčių, jis nepateisina apartheido ir persekiojimo labiau nei perteklinė jėga ar kankinimai, sakė Human Rights Watch.

“Milijonų palestiniečių pagrindinių teisių atėmimas be jokio teisėto saugumo pagrindo ir tik todėl, kad jie yra palestiniečiai, o ne žydai, yra ne tik piktnaudžiavimo okupacija klausimas”, – sakė Rothas. “Tokia politika, pagal kurią žydams izraeliečiams žydams suteikiamos tokios pačios teisės ir privilegijos, kad ir kur jie gyventų, o palestiniečiai skirtingu mastu diskriminuojami, kad ir kur gyventų, atspindi politiką, kuria siekiama privilegijuoti vieną tautą kitos tautos sąskaita.”

Pastarųjų metų Izraelio valdžios institucijų pareiškimai ir veiksmai, įskaitant 2018 m. priimtą konstitucinį statusą turintį įstatymą, įtvirtinantį Izraelį kaip “žydų tautos nacionalinę valstybę”, vis daugiau įstatymų, kurie dar labiau privilegijuoja Izraelio naujakurius Vakarų krante ir netaikomi toje pačioje teritorijoje gyvenantiems palestiniečiams, taip pat pastaraisiais metais masiškai plečiamos gyvenvietės ir su jomis susijusi infrastruktūra, jungianti gyvenvietes su Izraeliu, paaiškino jų ketinimus išlaikyti žydų izraeliečių dominavimą. Galimybė, kad būsimasis Izraelio lyderis kada nors sudarys susitarimą su palestiniečiais, kuris panaikins diskriminacinę sistemą, nepaneigia šios realybės šiandien.

Izraelio valdžios institucijos turėtų panaikinti visų formų represijas ir diskriminaciją, dėl kurių žydai izraeliečiai įgyja privilegijų palestiniečių sąskaita, įskaitant judėjimo laisvę, žemės ir išteklių paskirstymą, galimybę naudotis vandeniu, elektra ir kitomis paslaugomis bei statybos leidimų išdavimą.

TBT Prokuratūra turėtų ištirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, patikimai susijusius su apartheido ir persekiojimo nusikaltimais žmoniškumui. Šalys taip pat turėtų tai daryti pagal savo nacionalinius įstatymus, vadovaudamosi universaliosios jurisdikcijos principu, ir taikyti individualias sankcijas, įskaitant draudimą keliauti ir turto įšaldymą, pareigūnams, atsakingiems už šių nusikaltimų vykdymą.

Nustatyti nusikaltimai žmoniškumui turėtų paskatinti tarptautinę bendruomenę iš naujo įvertinti savo dalyvavimo Izraelyje ir Palestinoje pobūdį ir laikytis požiūrio, kurio dėmesio centre būtų žmogaus teisės ir atskaitomybė, o ne vien tik įstrigęs “taikos procesas”. Šalys turėtų įsteigti JT tyrimo komisiją, kuri tirtų sistemingą diskriminaciją ir represijas Izraelyje ir Palestinoje, ir JT pasaulinį pasiuntinį persekiojimo ir apartheido nusikaltimams tirti, kuriam būtų suteikti įgaliojimai sutelkti tarptautinius veiksmus, kad būtų nutrauktas persekiojimas ir apartheidas visame pasaulyje.

Šalys turėtų nustatyti sąlygą, kad ginklų pardavimas ir karinė bei saugumo pagalba Izraeliui priklausytų nuo to, ar Izraelio valdžios institucijos imsis konkrečių ir patikrinamų veiksmų, kad nutrauktų šių nusikaltimų vykdymą. Šalys turėtų patikrinti susitarimus, bendradarbiavimo schemas ir visų formų prekybą bei sandorius su Izraeliu, kad būtų patikrinti asmenys, tiesiogiai prisidedantys prie nusikaltimų vykdymo, sušvelnintas poveikis žmogaus teisėms ir, jei tai neįmanoma, nutraukta veikla ir finansavimas, kurie, kaip nustatyta, padeda vykdyti šiuos sunkius nusikaltimus.

“Nors didžioji pasaulio dalis pusę amžiaus trunkančią Izraelio okupaciją laiko laikina situacija, kurią netrukus išspręs dešimtmečius trukęs “taikos procesas”, palestiniečių priespauda pasiekė ribą ir tapo tokia nuolatinė, kad atitinka apartheido ir persekiojimo nusikaltimų apibrėžimus”, – sakė M. Rothas. “Tie, kurie siekia Izraelio ir Palestinos taikos, nesvarbu, ar tai būtų vienos, ar dviejų valstybių sprendimas, ar konfederacija, tuo tarpu turėtų pripažinti, kad ši realybė yra tokia, kokia ji yra, ir pasitelkti tokias žmogaus teisių priemones, kokių reikia jai nutraukti.”


Šis tekstas pasirodė 2021 m. balandžio 27 d. “Abusive Israeli Policies Constitute Crimes of Apartheid, Persecution” svetainėje HumanRightsWatch.

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.

HRW ataskaitos santraukos vertimas:

Peržengtas slenkstis

Izraelio valdžios institucijos ir apartheido bei persekiojimo nusikaltimai

Santrauka

Šiuo metu tarp Viduržemio jūros ir Jordano upės – teritorijos, apimančios Izraelį ir okupuotą Palestinos teritoriją (OPT), kurią sudaro Vakarų Krantas (angl. West Bank), įskaitant Rytų Jeruzalę, ir Gazos Ruožas – gyvena apie 6,8 mln. žydų izraeliečių ir 6,8 mln. palestiniečių. Didžiojoje šios teritorijos dalyje Izraelis yra vienintelė valdančioji galia; likusioje dalyje jis vykdo pagrindinę valdžią kartu su ribota palestiniečių savivalda. Visose šiose teritorijose ir daugumoje gyvenimo sričių Izraelio valdžios institucijos metodiškai teikia privilegijas Izraelio žydams ir diskriminuoja palestiniečius. Įstatymai, politika ir vadovaujančių Izraelio pareigūnų pareiškimai aiškiai rodo, kad vyriausybės politika jau seniai vadovaujamasi tikslu išlaikyti žydų kilmės izraeliečių demografinę, politinę ir žemės kontrolę. Siekdamos šio tikslo, valdžios institucijos skirtingu intensyvumu atėmė, apribojo, prievarta atskyrė ir pavergė palestiniečius dėl jų tapatybės. Kai kuriose vietovėse, kaip aprašyta šioje ataskaitoje, šie atėmimai tokie dideli, kad prilygsta apartheido ir persekiojimo nusikaltimams žmoniškumui.
Izraelio ir okupuotų palestiniečių teritorijų žemėlapis

Keletas plačiai paplitusių prielaidų, įskaitant tai, kad okupacija yra laikina, kad “taikos procesas” greitai užbaigs Izraelio piktnaudžiavimą, kad palestiniečiai gali reikšmingai kontroliuoti savo gyvenimą Vakarų Krante ir Gazos ruože ir kad Izraelis savo teritorijoje yra egalitarinė demokratija, užgožė tikrovę, kurioje įsišaknijęs Izraelio diskriminacinis valdymas palestiniečių atžvilgiu. Izraelis visą savo 73 metų istoriją, išskyrus šešis mėnesius, kariniu būdu valdė tam tikrą Palestinos gyventojų dalį. Nuo 1948 m. iki 1966 m. jis valdė didžiąją daugumą palestiniečių Izraelio teritorijoje. Nuo 1967 m. iki dabar jis kariniu būdu valdo palestiniečius OPT, išskyrus Rytų Jeruzalę. Priešingai, nuo pat įkūrimo Izraelis visus žydų kilmės izraeliečius, įskaitant OPT gyvenvietes nuo okupacijos pradžios 1967 m., valdė pagal labiau teises gerbiančią civilinę teisę.

Izraelio ir Palestinos žemėlapio apžvalga
Izraelis ir Izraelio okupuota Palestinos teritorija, kurią sudaro Vakarų Krantas, įskaitant Rytų Jeruzalę, ir Gazos ruožas, taip pat Izraelio okupuotos Golano aukštumos © 2021 Human Rights Watch

Pastaruosius 54 metus Izraelio valdžios institucijos sudarė palankesnes sąlygas žydų kilmės izraeliečiams persikelti į OPT ir suteikė jiems geresnį teisinį statusą, palyginti su toje pačioje teritorijoje gyvenančiais palestiniečiais, kai kalbama apie pilietines teises, galimybę naudotis žeme, laisvę judėti, statyti ir suteikti teisę gyventi toje teritorijoje artimiems giminaičiams. Nors palestiniečiai tam tikrose OPT dalyse turi ribotą savivaldos teisę, Izraelis ir toliau kontroliuoja sienas, oro erdvę, žmonių ir prekių judėjimą, saugumą ir visų gyventojų registravimą, kuris savo ruožtu lemia tokius klausimus kaip teisinis statusas ir teisė gauti asmens tapatybės korteles.

Keletas Izraelio pareigūnų aiškiai pareiškė savo ketinimą išlaikyti šią kontrolę visam laikui ir palaikė tai savo veiksmais, įskaitant nuolatinę gyvenviečių plėtrą per dešimtmečius trunkantį “taikos procesą”. Vienašališka papildomų Vakarų Kranto dalių aneksija, kurią Ministro Pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybė pažadėjo įvykdyti, įteisintų ilgą laiką vyravusį sistemingą Izraelio dominavimą ir priespaudą, nekeičiant tikrovės, kad pagal tarptautinę okupacijos teisę visas Vakarų Krantas yra okupuota teritorija, įskaitant Rytų Jeruzalę, kurią Izraelis vienašališkai aneksavo 1967 m.

Tarptautinėje baudžiamojoje teisėje sistemingos diskriminacijos ir represijų situacijoms yra sukurti du nusikaltimai žmoniškumui: apartheidas ir persekiojimas. Nusikaltimai žmoniškumui yra vieni iš labiausiai smerktinų nusikaltimų tarptautinėje teisėje.

Per daugelį metų tarptautinė bendruomenė atskyrė apartheido terminą nuo jo pirminio Pietų Afrikos konteksto, sukūrė visuotinį teisinį draudimą jį praktikuoti ir pripažino jį nusikaltimu žmoniškumui, kurio apibrėžtys pateiktos 1973 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl kovos su apartheido nusikaltimu ir baudimo už jį (toliau – Apartheido konvencija) ir 1998 m. Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statute.

Persekiojimo nusikaltimas žmoniškumui, taip pat nustatytas Romos statute, t. y. tyčinis ir sunkus pagrindinių teisių atėmimas dėl rasinių, etninių ir kitų priežasčių, atsirado po Antrojo pasaulinio karo vykusių teismo procesų ir yra vienas sunkiausių tarptautinių nusikaltimų, tokio pat sunkumo kaip ir apartheidas.

Palestinos valstybė yra ir Romos statuto, ir Apartheido konvencijos šalis. 2021 m. vasarį TBT nusprendė, kad jo jurisdikcijai priklauso sunkūs tarptautiniai nusikaltimai, įvykdyti visoje OPT teritorijoje, įskaitant Rytų Jeruzalę, kurie apimtų šioje teritorijoje įvykdytus apartheido ar persekiojimo nusikaltimus žmoniškumui. 2021 m. kovą TBT Prokuratūra paskelbė pradedanti oficialų padėties Palestinoje tyrimą.

Terminas “apartheidas” vis dažniau vartojamas kalbant apie Izraelį ir OPT, tačiau dažniausiai aprašomąja arba lyginamąja, ne teisine prasme ir dažnai siekiant įspėti, kad padėtis krypsta bloga linkme. Izraelio, Palestinos, JAV ir Europos pareigūnai, žymūs žiniasklaidos komentatoriai ir kiti asmenys tvirtino, kad jei Izraelio politika ir praktika palestiniečių atžvilgiu ir toliau būtų vykdoma ta pačia kryptimi, padėtis, bent jau Vakarų Krante, taptų tolygi apartheidui [1]. Kai kurie teigė, kad dabartinė tikrovė prilygsta apartheidui [2], tačiau tik nedaugelis atliko išsamią teisinę analizę, pagrįstą tarptautiniais apartheido ar persekiojimo nusikaltimais [3].

Šioje ataskaitoje “Human Rights Watch” nagrinėja, kokiu mastu ši riba jau peržengta tam tikrose teritorijose, kuriose Izraelio valdžios institucijos vykdo kontrolę.


Apartheido ir persekiojimo apibrėžtys

Institucionalizuotos diskriminacijos, ypač dėl rasės ar etninės priklausomybės, draudimas yra vienas iš pagrindinių tarptautinės teisės elementų. Dauguma valstybių susitarė blogiausias tokios diskriminacijos formas, t. y. persekiojimą ir apartheidą, traktuoti kaip nusikaltimus žmoniškumui ir suteikė TBT įgaliojimus vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už šiuos nusikaltimus, kai nacionalinės valdžios institucijos negali arba nenori jų persekioti. Nusikaltimus žmoniškumui sudaro konkretūs nusikalstami veiksmai, įvykdyti kaip plataus masto ar sistemingo puolimo dalis, arba veiksmai, įvykdyti vykdant valstybės ar organizacijos politiką, nukreiptą prieš civilius gyventojus.

Apartheido konvencijoje apartheido nusikaltimas žmoniškumui apibrėžiamas kaip “nežmoniški veiksmai, atliekami siekiant įtvirtinti ir išlaikyti vienos rasinės asmenų grupės dominavimą bet kurios kitos rasinės asmenų grupės atžvilgiu ir sistemingai juos engti”. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statute priimta panaši apibrėžtis: “nežmoniškos veikos… padarytos esant institucionalizuotam vienos rasinės grupės sistemingos priespaudos ir dominavimo bet kurios kitos rasinės grupės ar grupių atžvilgiu režimui ir padarytos siekiant išlaikyti šį režimą”. Romos statute išsamiau neapibrėžiama, kas yra “institucionalizuotas režimas”.

Apartheido nusikaltimą pagal Apartheido konvenciją ir Romos statutą sudaro trys pagrindiniai elementai: ketinimas palaikyti vienos rasinės grupės dominavimo kitos rasinės grupės atžvilgiu sistemą; sisteminga vienos rasinės grupės priespauda kitos rasinės grupės atžvilgiu; ir vienas ar daugiau nežmoniškų veiksmų, kaip apibrėžta, vykdomų plačiai paplitusiu ar sistemingu pagrindu pagal šią politiką.

Tarp nežmoniškų veiksmų, nurodytų Konvencijoje arba Romos statute, yra “prievartinis perkėlimas”, “žemės nuosavybės nusavinimas”, “atskirų rezervatų ir getų sukūrimas” ir “teisės išvykti ir grįžti į savo šalį [bei] teisės į pilietybę” nesuteikimas.

Romos statute nusikaltimas žmoniškumui – persekiojimas – įvardijamas kaip “tyčinis ir sunkus pagrindinių teisių atėmimas, prieštaraujantis tarptautinei teisei, dėl grupės ar kolektyvo tapatybės”, įskaitant rasiniu, nacionaliniu ar etniniu pagrindu. Pagal paprotinę tarptautinę teisę persekiojimo nusikaltimą sudaro du pagrindiniai elementai: (1) dideli pagrindinių teisių pažeidimai, vykdomi plačiai arba sistemingai, ir 2) diskriminaciniai ketinimai.

Nedaug teismų yra nagrinėję bylų, susijusių su persekiojimo nusikaltimu ir nė vienos bylos, susijusios su apartheido nusikaltimu, todėl trūksta teismų praktikos, susijusios su pagrindinių sąvokų reikšmėmis jų apibrėžimuose. Kaip aprašyta ataskaitoje, per pastaruosius du dešimtmečius tarptautiniai baudžiamųjų bylų teismai vertino grupinę tapatybę, remdamiesi kontekstu ir vietos veikėjų sukurtomis aplinkybėmis, priešingai nei ankstesni požiūriai, orientuoti į paveldimus fizinius bruožus. Tarptautinėje žmogaus teisių teisėje, įskaitant Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo (ICERD), rasė ir rasinė diskriminacija buvo plačiai aiškinamos, be kitų kategorijų, įtraukiant skirstymą pagal kilmę, nacionalinę ar etninę kilmę.


Taikymas Izraelio politikai palestiniečių atžvilgiu

Šiandien Izraelyje ir OPT gyvena dvi pagrindinės grupės: Žydai izraeliečiai ir palestiniečiai. Jas valdo vienas pagrindinis suverenas – Izraelio vyriausybė.

Ketinimas išlaikyti dominavimą

Izraelio vyriausybės deklaruojamas tikslas – užtikrinti, kad žydų kilmės izraeliečiai ir toliau dominuotų Izraelyje ir OPT. 2018 m. Knesetas priėmė konstitucinį statusą turintį įstatymą, kuriuo patvirtinama, kad Izraelis yra “žydų tautos nacionalinė valstybė”, skelbiama, kad toje teritorijoje apsisprendimo teisė “yra unikali žydų tautai”, ir įtvirtinama “žydų gyvenvietė” kaip nacionalinė vertybė. Siekdama išlaikyti žydų Izraelio kontrolę, Izraelio valdžia ėmėsi politikos, kuria siekiama sumažinti tai, ką ji atvirai vadina palestiniečių keliama demografine “grėsme”. Ši politika apima palestiniečių gyventojų skaičiaus ir politinės galios ribojimą, balsavimo teisės suteikimą tik tiems palestiniečiams, kurie gyvena Izraelio ribose, buvusiose nuo 1948 m. iki 1967 m. birželio mėn., ir palestiniečių galimybių persikelti į Izraelį iš OPT ir iš bet kurios kitos vietos į Izraelį ar OPT ribojimą. Imtasi ir kitų priemonių žydų dominavimui užtikrinti, įskaitant valstybinę palestiniečių “atskyrimo” politiką Vakarų Krante ir Gazos ruože, kuri neleidžia judėti žmonėms ir prekėms OPT teritorijoje, ir teritorijų, kuriose gyvena daug palestiniečių, įskaitant Jeruzalę, taip pat Galilėją ir Negevą Izraelyje, “judaizavimą”. Ši politika, kuria siekiama kuo labiau padidinti Izraelio žydų žemės kontrolę, sutelkia daugumą palestiniečių, gyvenančių ne didžiuosiuose Izraelio miestuose, kuriuose vyrauja žydai, į tankius, nepakankamai apgyvendintus anklavus ir apriboja jų galimybes gauti žemės ir būstą, kartu skatindama netoliese esančių žydų bendruomenių augimą.

Sisteminga priespauda ir institucinė diskriminacija

Siekdama įgyvendinti dominavimo tikslą, Izraelio vyriausybė instituciškai diskriminuoja palestiniečius. Šios diskriminacijos intensyvumas skiriasi priklausomai nuo skirtingų Izraelio vyriausybės nustatytų taisyklių Izraelyje, viena vertus, ir skirtingose OPT dalyse, kita vertus, kur ji pasireiškia griežčiausiai.

OPT, kurią Izraelis yra pripažinęs kaip vieną teritoriją, apimančią Vakarų Krantą ir Gazos ruožą, Izraelio valdžios institucijos palestiniečius traktuoja atskirai ir nevienodai, palyginti su žydų kilmės Izraelio naujakuriais. Okupuotame Vakarų krante Izraelis palestiniečiams taiko drakoniškus karinius įstatymus ir vykdo segregaciją, iš esmės uždrausdamas palestiniečiams patekti į gyvenvietes. Apgultame Gazos ruože Izraelis taiko visuotinį uždarymą, smarkiai ribodamas žmonių ir prekių judėjimą – politiką, kurią kita Gazos ruožo kaimynė, Egiptas, dažnai nedaug sušvelnina. Aneksuotoje Rytų Jeruzalėje, kurią Izraelis laiko savo suverenios teritorijos dalimi, bet kuri pagal tarptautinę teisę tebėra okupuota teritorija, Izraelis daugumai šimtų tūkstančių ten gyvenančių palestiniečių suteikia teisinį statusą, kuris susilpnina jų teises gyventi šalyje, nes, be kitų veiksnių, priklauso nuo asmens ryšių su miestu. Tokia diskriminacija prilygsta sistemingai priespaudai.

Izraelyje, kurį didžioji dauguma tautų laiko teritorija, apibrėžta iki 1967 m. buvusiomis sienomis, dėl dviejų pakopų pilietybės struktūros ir tautybės bei pilietybės išskaidymo palestiniečių piliečių statusas pagal įstatymą yra žemesnis nei žydų piliečių. Nors Izraelyje gyvenantys palestiniečiai, skirtingai nei OPT, turi teisę balsuoti ir kandidatuoti Izraelio rinkimuose, šios teisės nesuteikia jiems galimybių įveikti institucinės diskriminacijos, su kuria jie susiduria dėl tos pačios Izraelio vyriausybės, įskaitant plačiai paplitusius apribojimus naudotis iš jų konfiskuota žeme, namų griovimą ir veiksmingą draudimą susijungti su šeima.

Palestinos gyventojų susiskaldymas, iš dalies sąmoningai sukeltas Izraelio judėjimo ir gyvenamosios vietos apribojimais, prisideda prie dominavimo tikslo ir padeda nuslėpti tikrovę, kurioje ta pati Izraelio vyriausybė įvairiose vietovėse skirtingu mastu represuoja tą pačią Palestinos gyventojų grupę, siekdama naudos tai pačiai žydų Izraelio dominuojančiai grupei.

Nežmoniški veiksmai ir kiti pagrindinių teisių pažeidimai

Vykdydamos šią politiką Izraelio valdžios institucijos OPT vykdė įvairius nežmoniškus veiksmus. Tarp jų – plataus masto judėjimo apribojimai. 7 mln. palestiniečių; konfiskuota didelė dalis jų žemės; nustatytos griežtos sąlygos, įskaitant kategorišką atsisakymą išduoti statybos leidimus didelėje Vakarų Kranto dalyje, dėl ko tūkstančiai palestiniečių buvo priversti palikti savo namus tokiomis sąlygomis, kurios prilygsta prievartiniam perkėlimui; šimtams tūkstančių palestiniečių ir jų giminaičių atsisakyta suteikti teisę gyventi šalyje, daugiausia dėl to, kad 1967 m. prasidėjus okupacijai jie buvo užsienyje, arba dėl to, kad per pirmuosius kelis okupacijos dešimtmečius ilgą laiką buvo užsienyje, arba dėl to, kad per pastaruosius du dešimtmečius šeimos susijungimas buvo įšaldytas; ir dėl to, kad sustabdytos pagrindinės pilietinės teisės, pavyzdžiui, susirinkimų ir asociacijų laisvė, iš palestiniečių atimta galimybė pareikšti savo nuomonę dėl daugelio klausimų, kurie turi didžiausią poveikį jų kasdieniam gyvenimui ir ateičiai. Daugelis šių pažeidimų, įskaitant kategorišką atsisakymą išduoti statybos leidimus, masinį gyvenamosios vietos panaikinimą ar apribojimus ir plataus masto žemės konfiskavimą, neturi jokio teisėto saugumo pagrindimo; kiti, pavyzdžiui, judėjimo ir pilietinių teisių apribojimų mastas, neatitinka jokio pagrįsto saugumo problemų ir pagrindinių teisių pažeidimų sunkumo pusiausvyros testo.

Nuo pat Izraelio valstybės įkūrimo vyriausybė sistemingai diskriminavo ir pažeidinėjo palestiniečių teises iki 1967 m. buvusiose valstybės sienose, be kita ko, neleisdama palestiniečiams naudotis milijonais dunamų žemės (1000 dunamų yra 100 hektarų, maždaug 250 akrų arba 1 kvadratinis kilometras), kurie iš jų buvo konfiskuoti. Viename iš Negevo regionų dėl šios politikos dešimtys tūkstančių palestiniečių praktiškai negali teisėtai gyventi bendruomenėse, kuriose gyveno dešimtmečius. Be to, Izraelio valdžios institucijos neleidžia daugiau kaip 700 000 palestiniečių, kurie pabėgo arba buvo ištremti 1948 m., ir jų palikuonims grįžti į Izraelį arba OPT ir taiko visuotinius teisėto gyvenimo apribojimus, dėl kurių daugelis palestiniečių sutuoktinių ir šeimų negali gyventi kartu Izraelyje.

Ataskaitos išvados

Šioje ataskaitoje nagrinėjama Izraelio politika ir praktika palestiniečių atžvilgiu OPT ir Izraelyje ir lyginama su tose pačiose teritorijose gyvenančių Izraelio žydų atžvilgiu. Tai nėra išsamus visų rūšių tarptautinių žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimų įvertinimas. Jame veikiau apžvelgiama nuosekli Izraelio vyriausybės praktika ir politika, kuria pažeidžiamos pagrindinės palestiniečių teisės ir kurios tikslas – užtikrinti žydų izraeliečių dominavimą, ir vertinama pagal nusikaltimų žmoniškumui – apartheido ir persekiojimo – apibrėžtis.

Ataskaitoje remiamasi ilgamečiais “Human Rights Watch” ir kitų teisių gynimo organizacijų tyrimais ir dokumentais, įskaitant šiai ataskaitai parengtus lauko tyrimus. Human Rights Watch taip pat peržiūrėjo Izraelio įstatymus, vyriausybės planavimo dokumentus, pareigūnų pareiškimus ir žemės dokumentus. Vėliau šie įrodymai buvo analizuojami pagal apartheido ir persekiojimo nusikaltimų teisinius standartus. Be to, 2020 m. liepą Human Rights Watch raštu kreipėsi į Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, prašydama pateikti Vyriausybės požiūrį į nagrinėjamus klausimus, tačiau iki ataskaitos paskelbimo atsakymo negavo.

Ataskaitoje nesiekiama palyginti Izraelio su Pietų Afrikos Respublika apartheido laikais ar nustatyti, ar Izraelis yra “apartheido valstybė” – ši sąvoka nėra apibrėžta tarptautinėje teisėje. Ataskaitoje veikiau vertinama, ar konkretūs veiksmai ir politika, kuriuos šiandien vykdo Izraelio valdžios institucijos, konkrečiose srityse prilygsta apartheido ir persekiojimo nusikaltimams, kaip apibrėžta tarptautinėje teisėje.

Kiekviename iš trijų pagrindinių esminių ataskaitos skyrių nagrinėjamas Izraelio valdymas palestiniečių atžvilgiu: jo valdymo ir diskriminacijos dinamika, paeiliui apžvelgiant Izraelį ir OPT, konkrečius teisių pažeidimus, kuriuos jis ten vykdo, ir kai kuriuos šią politiką motyvuojančius tikslus. Tai daroma atsižvelgiant į pirmiau nurodytus pagrindinius apartheido ir persekiojimo nusikaltimų elementus. Human Rights Watch vertina Izraelio valdymo dinamiką kiekvienoje iš šių teritorijų, atsižvelgdama į skirtingas teisines sistemas, taikomas OPT ir Izraelyje, kurie yra du teisiškai pripažinti teritoriniai vienetai, turintys skirtingą statusą pagal tarptautinę teisę. Ataskaitoje pažymimi reikšmingi faktiniai skirtumai tarp subregionų kiekvienoje iš šių dviejų teritorijų, tačiau atskiros subregioninės išvados nedaromos.

Remdamasi savo tyrimais, Human Rights Watch daro išvadą, kad Izraelio vyriausybė įrodė ketinimą išlaikyti žydų kilmės izraeliečių dominavimą palestiniečių atžvilgiu visame Izraelyje ir OPT. OPT, įskaitant Rytų Jeruzalę, šis ketinimas buvo siejamas su sisteminga palestiniečių priespauda ir nežmoniškais veiksmais prieš juos. Kai šie trys elementai pasireiškia kartu, jie prilygsta apartheido nusikaltimui.

Izraelio pareigūnai taip pat įvykdė persekiojimo nusikaltimą žmoniškumui. Ši išvada grindžiama Izraelio diskriminaciniais ketinimais, kuriais grindžiamas elgesys su palestiniečiais, ir OPT vykdomais sunkiais pažeidimais, įskaitant plačiai paplitusį privačios žemės konfiskavimą, faktinį draudimą statyti ar gyventi daugelyje vietovių, masinį teisės gyventi šalyje nesuteikimą ir dešimtmečius trunkančius judėjimo laisvės ir pagrindinių pilietinių teisių apribojimus. Tokia politika ir praktika iš milijonų palestiniečių dėl jų palestiniečių tapatybės sąmoningai ir sistemingai atimamos pagrindinės pagrindinės teisės, įskaitant teisę gyventi šalyje, privačią nuosavybę, galimybę naudotis žeme, paslaugomis ir ištekliais.

Siekis gauti kuo daugiau žemės su kuo mažiau palestiniečių

Izraelio politika siekia sukurti ir padidinti žydų skaičių ir jiems prieinamą žemę Izraelyje ir Izraelio vyriausybės pageidaujamose žydų gyvenvietėms skirtose OPT dalyse. Tuo pat metu, ribodama palestiniečių teisę gyventi šalyje, Izraelio politika siekia sumažinti palestiniečių skaičių ir jiems prieinamą žemę tose teritorijose. Represijų lygis yra griežčiausias OPT, nors dažnai panašios politikos aspektai Izraelyje yra ne tokie griežti.

Vakarų Krante valdžios institucijos iš palestiniečių konfiskavo daugiau kaip 2 mln. dunamų žemės, kurie sudaro daugiau kaip trečdalį Vakarų Kranto, įskaitant dešimtis tūkstančių dunamų, kuriuos jos pripažįsta esant privačia palestiniečių nuosavybe. Viena iš įprastų taktikų, kurią jie taiko, yra teritorijos, įskaitant privačią palestiniečių žemę, paskelbimas “valstybine žeme”. Izraelio grupė “Peace Now” apskaičiavo, kad Izraelio vyriausybė valstybine žeme yra paskelbusi apie 1,4 mln. dunamų žemės, t. y. maždaug ketvirtadalį Vakarų Kranto. Grupė taip pat nustatė, kad daugiau kaip 30 proc. gyvenvietėms naudojamos žemės Izraelio vyriausybė pripažįsta kaip privačią palestiniečių nuosavybę. Iš daugiau kaip 675 000 dunamų valstybinės žemės, kurią Izraelio valdžia Vakarų Krante skyrė naudoti trečiosioms šalims, daugiau kaip 99 proc. jos, remiantis vyriausybės duomenimis, skirta naudoti Izraelio civiliams. B’Tselem teigimu, žemės užgrobimas gyvenvietėms ir infrastruktūrai, kuri pirmiausia tarnauja kolonistams, iš tikrųjų sutelkia palestiniečius Vakarų Krante į “165 nesusijusias “teritorines salas”.

Be to, Izraelio valdžios institucijos praktiškai neleido palestiniečiams, gyvenantiems C zonoje, t. y. maždaug 60 % Vakarų Kranto, kurį pagal Oslo susitarimus visiškai kontroliavo Izraelis, taip pat Rytų Jeruzalėje gyvenantiems palestiniečiams, gauti statybos leidimų. Pavyzdžiui, C zonoje valdžios institucijos 2016-2018-2020 m. iš viso patvirtino mažiau nei 1,5 proc. palestiniečių prašymų statyti – šis skaičius, remiantis oficialiais duomenimis, yra 100 kartų mažesnis nei per tą patį laikotarpį priimtų įsakymų griauti pastatus skaičius. Izraelio valdžios institucijos šiose teritorijose nugriovė tūkstančius palestiniečių nekilnojamojo turto objektų dėl to, kad neturėjo leidimo, todėl tūkstančiai šeimų liko be gyvenamosios vietos. Priešingai, “Peace Now” duomenimis, 2009-2020 m. Izraelio valdžios institucijos pradėjo statyti daugiau kaip 23 696 būstus Izraelio gyvenvietėse C zonoje. Okupacinės valdžios civilių gyventojų perkėlimas į okupuotą teritoriją pažeidžia Ketvirtąją Ženevos konvenciją.

Ši politika kyla iš ilgalaikių Izraelio vyriausybės planų. Pavyzdžiui, 1980 m. Drobleso plane, kuriuo tuo metu vadovavosi vyriausybė vykdydama gyvenviečių politiką Vakarų Krante ir kuris rėmėsi ankstesniais planais, valdžios institucijos raginamos “apgyvendinti žemę tarp [arabų] mažumos gyventojų centrų ir jų apylinkių”, pažymint, kad taip palestiniečiams bus “sunku sukurti teritorinį vientisumą ir politinę vienybę” ir “bus pašalintas bet koks abejonių pėdsakas dėl mūsų ketinimų amžinai kontroliuoti Judėją ir Samariją”.

Jeruzalės savivaldybės, apimančios vakarinę ir okupuotą rytinę miesto dalį, vyriausybės plane nustatytas tikslas “išlaikyti tvirtą žydų daugumą mieste” ir siektinas demografinis “70 % žydų ir 30 % arabų santykis” – vėliau valdžios institucijoms pripažinus, kad “šis tikslas nepasiekiamas” atsižvelgiant į “demografines tendencijas”, jis pakoreguotas į 60:40 santykį.

Izraelio vyriausybė taip pat vykdė diskriminacinius žemės užgrobimus Izraelio teritorijoje. Pasak istorikų, valdžios institucijos, naudodamosi įvairiais mechanizmais, iš palestiniečių atėmė mažiausiai 4,5 mln. dunamų žemės, o tai sudaro 65-75 proc. visos iki 1948 m. palestiniečiams priklausiusios žemės ir 40-60 proc. žemės, kuri priklausė po 1948 m. likusiems ir Izraelio piliečiais tapusiems palestiniečiams. Pirmaisiais valstybės gyvavimo metais valdžia iškeldintiems palestiniečiams priklausiusią žemę skelbė “išvykusiųjų nuosavybe” arba “uždaromis karinėmis zonomis”, paskui ją perėmė, pavertė valstybine žeme ir joje kūrė žydų bendruomenes. Valdžios institucijos ir toliau neleidžia palestiniečių piliečių žemės savininkams naudotis iš jų konfiskuota žeme. 2003 m. vyriausybės užsakytoje ataskaitoje nustatyta, kad “ekspropriacijos veikla buvo aiškiai ir nedviprasmiškai pritaikyta žydų daugumos interesams” ir kad valstybinės žemės, kurios sudaro 93 proc. visos Izraelio žemės, faktiškai tarnauja “žydų apgyvendinimo” tikslui. Nuo 1948 m. vyriausybė leido Izraelyje sukurti daugiau kaip 900 “žydų gyvenviečių”, tačiau leido įkurti tik keletą vyriausybės suplanuotų miestų ir kaimų palestiniečiams, kurie daugiausia buvo sukurti siekiant sutelkti anksčiau iškeldintas beduinų bendruomenes, gyvenančias Negeve.

Žemės konfiskavimas ir kita diskriminacinė žemės politika Izraelyje apraizgo palestiniečių savivaldybes Izraelio viduje, atimdama iš jų natūralios plėtros galimybes, kuriomis naudojasi žydų savivaldybės. Didžioji dauguma Palestinos piliečių, kurie sudaro apie 19 proc. visų Izraelio gyventojų, gyvena šiose savivaldybėse, kurių jurisdikcijai priklauso mažiau nei 3 proc. visos Izraelio žemės. Nors palestiniečiai Izraelyje gali laisvai judėti ir kai kurie gyvena “mišriuose miestuose”, tokiuose kaip Haifa, Tel Avivas-Jafa ir Akrė, Izraelio įstatymai leidžia mažiems miestams neįsileisti būsimų gyventojų dėl jų tariamo nesuderinamumo su miesto “socialine ir kultūrine struktūra”. Haifos Techniono-Izraelio technologijų instituto profesoriaus atlikto tyrimo duomenimis, Izraelyje yra daugiau kaip 900 mažų žydų miestelių, įskaitant kibucus, kurie gali riboti, kas juose gyvena. Nė viename iš jų negyvena palestiniečiai.

Izraelio Negevo regione Izraelio valdžios institucijos atsisakė teisiškai pripažinti 35 palestiniečių beduinų bendruomenes, todėl apie 90 000 jų gyventojų negali teisėtai gyventi bendruomenėse, kuriose gyvena jau dešimtmečius. Vietoj to valdžios institucijos siekė sutelkti beduinų bendruomenes didesnėse pripažintose gyvenvietėse, kad, kaip teigiama vyriausybės planuose ir pareigūnų pareiškimuose, būtų kuo daugiau žemės žydų bendruomenėms. Pagal Izraelio įstatymus visi pastatai šiuose nepripažintuose kaimuose laikomi neteisėtais, o valdžios institucijos atsisakė daugumą jų prijungti prie nacionalinių elektros ar vandens tinklų arba įrengti net pagrindinę infrastruktūrą, pavyzdžiui, asfaltuotus kelius ar nuotekų sistemas. Bendruomenės nėra įtrauktos į oficialius žemėlapius, daugumoje jų nėra švietimo įstaigų, o gyventojai gyvena nuolatinėje grėsmėje, kad jų namai bus nugriauti. Vyriausybės duomenimis, nuo 2013 iki 2019 m. Izraelio valdžios institucijos nugriovė daugiau kaip 10 000 beduinų namų Negeve. Vieną nepripažintą kaimą, užginčijusį jo žemių nusavinimą, al-Arakibą, jos sulygino su žeme 185 kartus.

Valdžios institucijos šią politiką įgyvendino vadovaudamosi vyriausybės planais nuo pat pirmųjų valstybės gyvavimo metų, kuriuose buvo raginama apriboti beduinų bendruomenes, kad būtų užtikrinta žemė, tinkama žydams apgyvendinti. Likus keliems mėnesiams iki tapdamas ministru pirmininku, 2000 m. gruodžio mėn., Arielis Šaronas pareiškė, kad beduinai Negeve “graužia šalies žemės atsargas”, o tai jis apibūdino kaip “demografinį reiškinį”. Būdamas ministru pirmininku, Šaronas ėmėsi įgyvendinti daugiamilijardinį planą, kuriuo akivaizdžiai siekė padidinti žydų populiaciją Izraelio Negevo ir Galilėjos regionuose, kur gyvena daug palestiniečių. Jo pavaduotojas, Ministro Pirmininko pavaduotojas Šimonas Peresas vėliau šį planą apibūdino kaip “kovą už žydų tautos ateitį”.

Šarono siekis judaizuoti Negevo ir Galilėjos regionus buvo plėtojamas atsižvelgiant į vyriausybės sprendimą išvesti žydų kolonistus iš Gazos ruožo. Nutraukęs žydų gyvenviečių kūrimąsi šioje teritorijoje, Izraelis pradėjo laikyti Gazos ruožą teritorine jurisdikcija, kurios gyventojus galėjo laikyti nepriklausančiais nuo Izraelyje ir didžiojoje OPT dalyje – Vakarų krante, įskaitant Rytų Jeruzalę – gyvenančių žydų ir palestiniečių, kuriuos Izraelis ketina išlaikyti, demografinės padėties. Tuo metu Izraelio pareigūnai pripažino, kad šiuo žingsniu buvo siekiama demografinių tikslų. Siekdamas išvesti naujakurius iš Gazos Ruožo, Šaronas 2005 m. rugpjūčio mėn. kreipdamasis į izraeliečius sakė: “Gazos Ruožas negali būti išlaikytas amžinai. Ten gyvena daugiau kaip milijonas palestiniečių, ir su kiekviena karta jų skaičius padvigubėja”. Tą patį mėnesį Peresas sakė: “Mes pasitraukiame iš Gazos dėl demografinių priežasčių”.

Nepaisant to, kad Izraelis išvedė savo kolonistus ir sausumos kariuomenę, jis ir toliau iš esmės liko aukščiausioji valdžia Gazoje, dominavo naudodamasis kitomis priemonėmis ir todėl išlaikė savo, kaip okupacinės valdžios, teisinius įsipareigojimus, kaip, be kita ko, nustatė Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas (TRKK) ir Jungtinės Tautos (JT). Svarbiausia, kad Izraelis uždraudė ten gyvenantiems palestiniečiams (su nedidelėmis išimtimis) išvykti per jo kontroliuojamą Erezo keleivių perėjimo punktą ir įvedė oficialią Gazos ruožo ir Vakarų kranto “atskyrimo politiką”, nors pagal Oslo susitarimus Izraelis pripažino, kad šios dvi OPT dalys kartu sudaro “vieną teritorinį vienetą”. Bendrasis draudimas keliauti, kuris galioja nuo 2007 m. ir dėl kurio kelionių iš Gazos ruožo sumažėjo iki nedidelės dalies to, kas buvo prieš du dešimtmečius, nėra pagrįstas individualiu saugumo vertinimu ir neatitinka jokių pagrįstų kriterijų, kuriais remiantis būtų galima derinti saugumo problemas ir daugiau nei dviejų milijonų žmonių teisę laisvai judėti.

Valdžios institucijos taip pat smarkiai apribojo prekių įvežimą į Gazą ir išvežimą iš jos, o Egiptas dažnai uždaro savo sieną, todėl Gazos ruožas yra faktiškai atskirtas nuo išorinio pasaulio. Šie apribojimai prisidėjo prie to, kad buvo apribota galimybė naudotis pagrindinėmis paslaugomis, sužlugdyta ekonomika, o 80 proc. gyventojų tapo priklausomi nuo humanitarinės pagalbos. Pastaraisiais metais Gazos Ruože gyvenančios šeimos be centralizuotai tiekiamos elektros energijos turėjo išsiversti nuo 12 iki 20 valandų per dieną, priklausomai nuo laikotarpio. Vandens taip pat labai trūksta; JT mano, kad daugiau kaip 96 proc. vandens išteklių Gazoje yra “netinkami vartoti žmonėms”.

Izraelio valdžios institucijos draudžia palestiniečiams, turintiems asmens tapatybės dokumentus, patekti į tokias teritorijas kaip Rytų Jeruzalė, žemės už skiriamosios sienos ir gyvenviečių bei kariuomenės kontroliuojamos teritorijos, nebent jie gautų sunkiai gaunamus leidimus. Jos taip pat pastatė beveik 600 nuolatinių kliūčių, kurių daugelis yra tarp palestiniečių bendruomenių ir kurios trikdo kasdienį palestiniečių gyvenimą. Izraelio valdžios institucijos, priešingai, leidžia žydų naujakuriams Vakarų Krante laisvai judėti didžiojoje Vakarų Kranto dalyje, kurią išimtinai kontroliuoja Izraelis, taip pat vykti į Izraelį ir iš jo keliais, nutiestais siekiant palengvinti jų kelionę į darbą ir integruoti juos į visus Izraelio gyvenimo aspektus.

Izraelio Gazos ruožo ir Vakarų kranto atskyrimo politikoje svarbiausias vaidmuo tenka demografiniams aspektams. Ypač retais atvejais, kai Izraelio valdžios institucijos leidžia judėti tarp šių dviejų OPT dalių, jos leidžia judėti daugiausia Gazos Ruožo kryptimi, taip palengvindamos gyventojų judėjimą iš teritorijos, kurioje Izraelis aktyviai skatina žydų gyvenviečių kūrimą. Oficialioje Izraelio kariuomenės politikoje teigiama, kad Vakarų kranto gyventojas gali prašyti “nuolatinio persikėlimo į Gazos ruožą bet kokiu humanitariniu tikslu (paprastai dėl šeimos susijungimo)”, o Gazos ruožo gyventojai gali įsikurti Vakarų krante tik “rečiausiais atvejais”, paprastai susijusiais su šeimos susijungimu. Tokiais atvejais valdžios institucijos įpareigotos siekti, kad pora būtų perkelta į Gazos Ruožą. Oficialūs duomenys rodo, kad Izraelis nesuteikė leidimo nė vienam Gazos gyventojui persikelti į Vakarų Krantą, išskyrus keletą asmenų, kurie nuo 2009 m. iki 2017 m. kovo mėn. pateikė peticijas Aukščiausiajam Teismui, o kelioms dešimtims Vakarų Kranto gyventojų leido persikelti į Gazą su sąlyga, kad jie pasirašys pasižadėjimą negrįžti į Vakarų Krantą.

Be uždarymo politikos, Izraelio valdžios institucijos per karo veiksmus ir protestus Gazoje dažnai naudojo represines ir masines priemones. Nuo 2008 m. Izraelio kariuomenė pradėjo tris plataus masto karines ofenzyvas Gazos ruože vykstant kariniams veiksmams su ginkluotomis palestiniečių grupuotėmis. Kaip aprašyta ataskaitoje, per šias ofenzyvas akivaizdžiai tyčia buvo atakuojami civiliai gyventojai ir civilinė infrastruktūra, žuvo daugiau kaip 2 000 civilių gyventojų. Be to, Izraelio pajėgos reguliariai šaudė į palestiniečių demonstrantus ir kitus asmenis, kurie artėjo prie Gazą ir Izraelį skiriančių tvorų tokiomis aplinkybėmis, kai jie nekėlė tiesioginės grėsmės gyvybei, ir vien 2018 ir 2019 m. nužudė 214 demonstrantų ir tūkstančius jų sužalojo. Tokia praktika kyla iš dešimtmečius besitęsiančio pernelyg didelio ir labai neproporcingo jėgos naudojimo siekiant numalšinti protestus ir neramumus, o tai brangiai kainuoja civiliams gyventojams. Nepaisant to, kad per daugelį metų tokie incidentai buvo dažni, Izraelio valdžios institucijos nesugebėjo sukurti teisėsaugos taktikos, kuri atitiktų tarptautines žmogaus teisių normas.


Diskriminaciniai gyvenamosios vietos ir pilietybės apribojimai

Palestiniečiai OPT ir Izraelyje susiduria su įvairaus laipsnio diskriminaciniais teisių į gyvenamąją vietą ir pilietybę apribojimais. Izraelio valdžios institucijos, kontroliuodamos gyventojų registrą Vakarų Krante ir Gazos ruože – palestiniečių, kuriuos jos laiko teisėtais gyventojais, kad galėtų išduoti teisinį statusą ir asmens tapatybės korteles, sąrašą – neleido apsigyventi šimtams tūkstančių palestiniečių. Izraelio valdžios institucijos atsisakė užregistruoti mažiausiai 270 000 palestiniečių, kurie 1967 m. prasidėjus okupacijai buvo ne Vakarų Krante ir Gazos ruože, o beveik 250 000 palestiniečių panaikino teisę gyventi šalyje, daugiausia dėl to, kad jie 1967-1994 m. per ilgai buvo užsienyje. Nuo 2000 m. Izraelio valdžios institucijos iš esmės atsisakė nagrinėti šeimų susijungimo prašymus ar prašymus pakeisti Vakarų Krante ir Gazos ruože gyvenančių palestiniečių adresą. Dėl įšaldymo palestiniečiai negali įgyti teisinio statuso sutuoktiniams ar giminaičiams, kurie dar nėra įregistruoti, ir, pasak Izraelio kariuomenės, tūkstančiai Gazos Ruožo gyventojų, atvykusių su laikinais leidimais ir dabar gyvenančių Vakarų krante, yra neteisėti, nes jie negali pakeisti savo adreso į adresą Vakarų krante. Dėl šių apribojimų Vakarų Krante sumažėja palestiniečių gyventojų skaičius.

Valdžios institucijos reguliariai neleidžia įvažiuoti į Vakarų Krantą neregistruotiems palestiniečiams, kurie gyveno Vakarų Krante, bet laikinai išvyko (studijuoti, dirbti, tuoktis ar dėl kitų priežasčių), ir jų neregistruotiems sutuoktiniams bei kitiems šeimos nariams.

Kai 1967 m. Izraelis aneksavo Rytų Jeruzalę, ten gyvenantiems palestiniečiams jis pritaikė 1952 m. Įvažiavimo įstatymą ir paskyrė juos “nuolatiniais gyventojais”, t. y. tokiu pat statusu, koks suteikiamas į Izraelį persikėlusiam nežydų kilmės užsieniečiui. Nuo 1967 m. Vidaus reikalų ministerija šį statusą panaikino mažiausiai 14 701 palestiniečiui, daugiausia dėl to, kad jie neįrodė, jog mieste turi “gyvenimo centrą”. Yra galimybė gauti Izraelio pilietybę, tačiau tik nedaugelis kreipiasi, o daugumai pastaraisiais metais pilietybė nebuvo suteikta. Priešingai, Jeruzalės žydai izraeliečiai, įskaitant Rytų Jeruzalės kolonistus, yra piliečiai, kuriems nereikia įrodinėti ryšių su miestu, kad išlaikytų savo statusą.

Izraelio viduje Izraelio Nepriklausomybės proklamacijoje patvirtinama visų gyventojų “visiška lygybė”, tačiau dvipakopė pilietybės struktūra prieštarauja šiai priesaikai ir iš tikrųjų žydus ir palestiniečius vertina atskirai ir nevienodai. 1952 m. Izraelio pilietybės įstatyme numatyta atskira išimtinai žydams skirta galimybė automatiškai gauti pilietybę. Šis įstatymas kilo iš 1950 m. Grįžimo įstatymo, kuriuo kitų šalių piliečiams žydams garantuojama teisė apsigyventi Izraelyje. Tuo tarpu palestiniečiams pilietybė suteikiama tik įrodžius, kad jie iki 1948 m. gyveno teritorijoje, kuri tapo Izraeliu, nuo 1952 m. buvo įtraukti į gyventojų registrą ir nuolat gyveno Izraelyje arba teisėtai atvyko į jį 1948-1952 m. laikotarpiu. Valdžios institucijos naudojosi šia formuluote, kad atsisakytų suteikti teisę gyventi daugiau kaip 700 000 palestiniečių, kurie pabėgo arba buvo ištremti 1948 m., ir jų palikuonims, kurių šiuo metu yra daugiau kaip 5,7 mln. Šis įstatymas sukuria tokią realybę, kad bet kurios kitos šalies pilietis žydas, niekada nebuvęs Izraelyje, gali ten persikelti ir automatiškai įgyti pilietybę, o palestinietis, ištremtas iš savo namų ir daugiau kaip 70 metų vargstantis pabėgėlių stovykloje gretimoje šalyje, negali.

1952 m. Pilietybės įstatyme taip pat leidžiama suteikti pilietybę natūralizacijos pagrindu. Tačiau 2003 m. Knesetas priėmė Pilietybės ir atvykimo į Izraelį įstatymą (laikinasis įsakymas), kuriuo draudžiama suteikti Izraelio pilietybę ar ilgalaikį teisinį statusą palestiniečiams iš Vakarų kranto ir Gazos ruožo, susituokusiems su Izraelio piliečiais ar gyventojais. Šis įstatymas, nuo to laiko kasmet atnaujinamas ir Izraelio Aukščiausiojo Teismo palaikomas, su nedidelėmis išimtimis atima teisę tiek žydų, tiek palestiniečių kilmės Izraelio piliečiams ir gyventojams, nusprendusiems susituokti su palestiniečiais, gyventi su savo partneriu Izraelyje. Šis apribojimas, grindžiamas tik sutuoktinio tapatybe palestiniečiu iš Vakarų Kranto arba Gazos ruožo, netaikomas, kai izraeliečiai tuokiasi su daugumos kitų užsienio tautybių sutuoktiniais ne žydais. Jie gali iš karto gauti statusą, o po kelerių metų kreiptis dėl pilietybės.

Komentuodamas 2005 m. įstatymo atnaujinimą, tuometinis ministras pirmininkas Arielis Šaronas sakė: Arielis Arielis Arielis kalbėjo: “Nereikia slėptis už saugumo argumentų. Reikia, kad egzistuotų žydų valstybė”. Tuo metu finansų ministro pareigas ėjęs Benjaminas Netanyahu per tuometines diskusijas sakė: “Užuot palengvinę pilietybę norintiems gauti palestiniečiams, turėtume šį procesą gerokai apsunkinti, kad užtikrintume Izraelio saugumą ir žydų daugumą Izraelyje.” 2019 m. kovą, šį kartą jau būdamas ministru pirmininku, B. Netanyahu pareiškė: “Izraelis yra ne visų savo piliečių valstybė”, o “žydų tautos ir tik jos nacionalinė valstybė”.

Tarptautinė žmogaus teisių teisė suteikia vyriausybėms plačią veiksmų laisvę nustatant savo imigracijos politiką. Tarptautinėje teisėje nėra nieko, kas draustų Izraeliui skatinti žydų imigraciją. Žydai izraeliečiai, kurių daugelis istoriškai migravo į Mandatinę Palestiną arba vėliau į Izraelį, kad išvengtų antisemitinio persekiojimo įvairiose pasaulio dalyse, turi teisę į savo saugumo ir pagrindinių teisių apsaugą. Tačiau ši laisvė nesuteikia valstybei prerogatyvos diskriminuoti toje šalyje jau gyvenančių žmonių, įskaitant teises, susijusias su šeimos susijungimu, ir žmones, kurie turi teisę grįžti į šalį. Palestiniečiai taip pat turi teisę į savo saugumo ir pagrindinių teisių apsaugą.


Izraelio politikos ir praktikos pateisinimai

Izraelio valdžios institucijos daugelį šioje ataskaitoje aprašytų politikos priemonių pateisina kaip atsaką į palestiniečių antiizraelietišką smurtą. Tačiau daugelis politikos priemonių, pavyzdžiui, atsisakymas išduoti statybos leidimus Izraelio C zonoje, Rytų Jeruzalėje ir Negeve, Jeruzalės gyventojų gyvenamosios vietos panaikinimas arba privačios žemės nusavinimas ir diskriminacinis valstybinės žemės paskirstymas, neturi jokio teisėto saugumo pagrindimo. Kitais atvejais, įskaitant Pilietybės ir atvykimo į Izraelį įstatymą ir OPT gyventojų registro įšaldymą, saugumas naudojamas kaip pretekstas demografiniams tikslams pasiekti.

Izraelio valdžios institucijos susiduria su teisėtomis saugumo problemomis Izraelyje ir OPT. Tačiau apribojimai, kuriais nesiekiama žmogaus teisių, pavyzdžiui, judėjimo laisvės, ir teisėtų saugumo problemų pusiausvyros, pavyzdžiui, atliekant individualų saugumo vertinimą, o ne draudžiant išvykti visiems Gazos gyventojams, išskyrus retas išimtis, gerokai viršija tai, ką leidžia tarptautinė teisė. Net jei saugumas yra vienas iš konkrečios politikos motyvų, tai nesuteikia Izraeliui teisės masiškai pažeidinėti žmogaus teises. Teisėti saugumo interesai gali būti susiję su politika, kuri prilygsta apartheidui, lygiai taip pat, kaip ir su politika, kuria sankcionuojamas pernelyg didelės jėgos naudojimas ar kankinimai.

Pareigūnai kartais tvirtina, kad OPT taikomos priemonės yra laikinos ir bus panaikintos sudarius taikos susitarimą. Nuo buvusio Ministro Pirmininko Levi Eshkol, priklausančio Darbo partijai, 1967 m. liepą pareiškusio, kad “matau tik beveik nepriklausomą regioną [palestiniečiams], nes saugumas ir žemė yra Izraelio rankose”, iki Netanyahu, priklausančio Likud partijai, 2019 m. liepą pareiškusio, kad “Izraelio karinės ir saugumo pajėgos ir toliau valdys visą teritoriją iki Jordano [upės]”, – daugybė pareigūnų aiškiai parodė savo ketinimus išlaikyti aukščiausią Vakarų Kranto kontrolę neribotą laiką, nepaisant to, kokie susitarimai bus priimti dėl palestiniečių valdymo. Jų veiksmai ir politika dar labiau išsklaido nuomonę, kad Izraelio valdžios institucijos okupaciją laiko laikina, įskaitant tolesnį žemės konfiskavimą, atskyrimo barjero statybą taip, kad būtų atsižvelgta į numatomą gyvenviečių augimą, gyvenviečių nuotekų sistemos, ryšių tinklų, elektros tinklų, vandentiekio infrastruktūros ir kelių tinklo sklandų sujungimą su Izraelio teritorija, taip pat vis daugiau įstatymų, taikomų Vakarų Kranto izraeliečiams, bet ne palestiniečiams. Galimybė, kad būsimasis Izraelio lyderis gali sudaryti susitarimą su palestiniečiais, kuris panaikintų diskriminacinę sistemą ir nutrauktų sistemingas represijas, nepaneigia nei dabartinių pareigūnų ketinimų išlaikyti dabartinę sistemą, nei dabartinės apartheido ir persekiojimo tikrovės.


Rekomendacijos

Izraelio vyriausybė turėtų panaikinti visas sisteminio dominavimo ir priespaudos formas, kurios suteikia privilegijas žydams izraeliečiams ir sistemingai represuoja palestiniečius, ir nutraukti palestiniečių persekiojimą. Visų pirma valdžios institucijos turėtų nutraukti diskriminacinę politiką ir praktiką, susijusią su pilietybe ir teise gyventi šalyje, pilietinėmis teisėmis, judėjimo laisve, žemės ir išteklių paskirstymu, galimybe naudotis vandeniu, elektra ir kitomis paslaugomis bei statybos leidimų išdavimu.

Išvados, kad vykdomi apartheido ir persekiojimo nusikaltimai, nepaneigia Izraelio okupacijos realybės ir nepanaikina Izraelio įsipareigojimų pagal okupacijos teisę, lygiai taip pat kaip ir išvada, kad buvo įvykdyti kiti nusikaltimai žmoniškumui ar karo nusikaltimai. Todėl Izraelio valdžios institucijos turėtų nutraukti gyvenviečių statybą, išardyti esamas ir kitais būdais užtikrinti palestiniečiams Vakarų Krante ir Gazos ruože visišką pagarbą jų žmogaus teisėms, remdamosi Izraelio piliečiams suteikiamomis teisėmis ir tarptautinės humanitarinės teisės jiems suteikiama apsauga.

Palestinos Administracija (PA) turėtų nutraukti saugumo koordinavimą su Izraelio kariuomene, kuris prisideda prie apartheido ir persekiojimo nusikaltimų žmoniškumui palengvinimo.

Nusikaltimų žmoniškumui nustatymas turėtų paskatinti tarptautinę bendruomenę iš naujo įvertinti savo požiūrį į Izraelį ir Palestiną. JAV, kurios dešimtmečius iš esmės nesugebėjo spausti Izraelio vyriausybės nutraukti sistemingas represijas prieš palestiniečius, pastaraisiais metais kai kuriais atvejais parodė, kad remia rimtus pažeidimus, pavyzdžiui, gyvenviečių statybą okupuotame Vakarų krante. Daugelis Europos ir kitų valstybių užmezgė glaudžius ryšius su Izraeliu, remdamos “taikos procesą”, stiprindamos Palestinos savivaldos pajėgumus, atsiribodamos nuo konkrečių Izraelio piktnaudžiavimo veiksmų OPT ir kartais juos kritikuodamos. Toks požiūris, kuriuo neatsižvelgiama į giliai įsišaknijusį Izraelio diskriminacijos ir represijų prieš palestiniečius pobūdį, sumenkina rimtus žmogaus teisių pažeidimus, laikydamas juos laikinais okupacijos simptomais, kuriuos “taikos procesas” netrukus pašalins. Tai leido valstybėms vengti atsakomybės, kurios reikalauja tokio sunkumo situacija, ir taip buvo sudarytos sąlygos apartheidui plisti ir stiprėti. Praėjus 54 metams, valstybės turėtų nustoti vertinti situaciją per prizmę to, kas galėtų nutikti, jei vieną dieną būtų atgaivintas merdintis taikos procesas, ir sutelkti dėmesį į ilgalaikę tikrovę vietoje, kuri nerodo jokių mažėjimo ženklų.

Nusikaltimai žmoniškumui gali būti pagrindas individualiai baudžiamajai atsakomybei tarptautiniuose forumuose, taip pat nacionaliniuose teismuose už Izraelio ir OPT ribų pagal universalios jurisdikcijos principą.

Atsižvelgiant į tai, kad Izraelio valdžios institucijos dešimtmečius nesugeba pažaboti rimtų pažeidimų, Tarptautinio baudžiamojo teismo Prokuratūra turėtų tirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, patikimai susijusius su apartheido ar persekiojimo nusikaltimais žmoniškumui. TBT turi jurisdikciją, o prokuroras pradėjo tyrimą dėl OPT įvykdytų sunkių nusikaltimų. Be to, visos vyriausybės turėtų tirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, patikimai susijusius su šiais nusikaltimais, vadovaudamosi universalios jurisdikcijos principu ir nacionaliniais įstatymais.

Be nusikaltimų, Human Rights Watch ragina valstybes per JT įsteigti tarptautinę tyrimo komisiją, kuri ištirtų sistemingą diskriminaciją ir represijas dėl grupinės tapatybės OPT ir Izraelyje. Tyrimui turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti ir išanalizuoti faktus; nustatyti asmenis, atsakingus už sunkius nusikaltimus, įskaitant apartheidą ir persekiojimą, siekiant užtikrinti, kad kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn; taip pat surinkti ir išsaugoti su piktnaudžiavimu susijusius įrodymus, kad ateityje juos galėtų panaudoti patikimos teisminės institucijos.

Be to, valstybės per JT turėtų įsteigti JT pasaulinio pasiuntinio persekiojimo ir apartheido nusikaltimams tirti pareigybę, kuriam būtų suteikti įgaliojimai sutelkti tarptautinius veiksmus siekiant nutraukti persekiojimą ir apartheidą visame pasaulyje.

Valstybės turėtų paskelbti pareiškimus, kuriuose išreikštų susirūpinimą dėl Izraelio vykdomos apartheido ir persekiojimo praktikos. Jos turėtų patikrinti susitarimus, bendradarbiavimo programas ir visų formų prekybą bei sandorius su Izraeliu, kad būtų patikrinti asmenys, tiesiogiai prisidedantys prie apartheido ir palestiniečių persekiojimo nusikaltimų vykdymo, sušvelnintas poveikis žmogaus teisėms ir, jei tai neįmanoma, nutraukta veikla ir finansavimas, kurie, kaip nustatyta, padeda vykdyti šiuos sunkius nusikaltimus.

Šios ataskaitos išvadų poveikis verslui yra sudėtingas ir išeina už šios ataskaitos ribų. Mažų mažiausiai įmonės turėtų nutraukti veiklą, kuria tiesiogiai prisidedama prie apartheido ir persekiojimo nusikaltimų vykdymo. Įmonės turėtų įvertinti, ar jų prekės ar paslaugos prisideda prie apartheido ir persekiojimo nusikaltimų vykdymo, pavyzdžiui, įranga, naudojama neteisėtai griaunant palestiniečių namus, ir nutraukti prekių ir paslaugų, kurios, tikėtina, bus naudojamos tokiems tikslams, teikimą pagal JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus.

Valstybės turėtų taikyti individualias sankcijas, įskaitant draudimus keliauti ir turto įšaldymą, pareigūnams ir asmenims, atsakingiems už tolesnį šių sunkių nusikaltimų vykdymą, o ginklų pardavimą ir karinę bei saugumo pagalbą Izraeliui susieti su sąlyga, kad Izraelio valdžios institucijos imsis konkrečių ir patikrinamų veiksmų, kad nutrauktų apartheido ir persekiojimo nusikaltimų vykdymą.

Tarptautinė bendruomenė per ilgai aiškinosi ir užmerkė akis prieš vis aiškiau matomą tikrovę vietoje. Kiekvieną dieną Gazoje gimsta žmogus kalėjime po atviru dangumi, Vakarų Krante – be pilietinių teisių, Izraelyje – pagal įstatymus turintis žemesnį statusą, o kaimyninėse šalyse – faktiškai pasmerktas visą gyvenimą gyventi pabėgėlio teisėmis, kaip ir jų tėvai bei seneliai, vien dėl to, kad yra palestinietis, o ne žydas. Ateitis, kurios pagrindas – visų Izraelyje ir OPT gyvenančių žmonių laisvė, lygybė ir orumas, išliks nepasiekiama tol, kol Izraelis toliau piktnaudžiaus palestiniečių atžvilgiu.

Metodika

Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama Izraelio elgesiui su palestiniečiais okupuotoje Palestinos teritorijoje (OPT) ir Izraelyje. Tai nėra išsamus visų represinės politikos krypčių, praktikos ir kitų institucinės diskriminacijos aspektų tyrimas. Joje taip pat neaptariami visi žmogaus teisių pažeidimai šiose teritorijose, įskaitant palestiniečių valdžios institucijų ar ginkluotų grupuočių vykdomus teisių pažeidimus, apie kuriuos “Human Rights Watch” išsamiai rašė kitur [4].

Nors ataskaitoje vertinama, ar konkreti Izraelio politika ir praktika prilygsta apartheido ir persekiojimo nusikaltimams žmoniškumui, joje nenagrinėjama galima konkrečių Izraelio pareigūnų baudžiamoji atsakomybė.

Ši ataskaita daugiausia grindžiama daugelį metų “Human Rights Watch”, taip pat Izraelio, palestiniečių ir tarptautinių žmogaus teisių grupių rengtais dokumentais. Human Rights Watch taip pat peržiūrėjo Izraelio įstatymus, vyriausybės planavimo dokumentus, pareigūnų pareiškimus, žemės dokumentus ir teisines normas, reglamentuojančias apartheido ir persekiojimo nusikaltimus. Ataskaitoje pateikiami keli atvejų tyrimai, pagrįsti 40 pokalbių su nukentėjusiais asmenimis, esamais ir buvusiais pareigūnais, teisininkais ir nevyriausybinių organizacijų atstovais, taip pat apsilankymais vietoje, kuriuos visus “Human Rights Watch” atliko 2019 ir 2020 m. Kai kurie interviu vyko OPT ir Izraelio vietovėse, tačiau iš dalies dėl COVID-19 pandemijos metu įvestų judėjimo apribojimų daugelis interviu vyko telefonu.

Daugumą į šią ataskaitą įtrauktų interviu “Human Rights Watch” atliko individualiai, arabų arba anglų kalba. Juos atlikome gavę apklausiamųjų sutikimą ir kiekvienam iš jų pasakėme, kaip “Human Rights Watch” panaudos pateiktą informaciją.

Human Rights Watch neatskleidžia kai kurių apklaustųjų vardų ir pavardžių dėl jų saugumo, vietoj jų nurodydama pseudonimus, kurie pirmą kartą paminėti kabutėse.

Be to, 2020 m. liepos 20 d. “Human Rights Watch” raštu kreipėsi į Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, prašydama pateikti bendrą vyriausybės požiūrį į aptariamus klausimus. Laiško kopija pateikiama šios ataskaitos priede. Ministro Pirmininko biuras rugpjūčio 6 d. telefonu ir rugpjūčio 12 d. el. paštu patvirtino, kad gavo laišką, tačiau iki publikacijos paskelbimo atsakymo nepateikė.


Ataskaita paskelbta 2021 m. balandžio 27 d. pavadinimu “A Threshold Crossed”svetainėje HumanRightsWatch.

Išversta padedant www.DeepL.com/Translator. Be pataisymų.

1 thought on “Bendra informacija apie konfliktą Izraelyje

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.